I väntan på Västlänken

IDÉN OM Västlänken är inte tro­värdig. Poli­tik­erna måste tala om hur den ska förverk­li­gas. Annars krävs alter­na­tiv.
Vad är det som fat­tas när man kom­binerar ihop orden infra­stuk­tur och Göte­borg? Spår­taxi, östra länken, cykel­bro, trängselavgifter… det pratas och plan­eras men inte mycket blir gjort.
Det kan väl inte enbart vara regerin­gens fel? Risken finnas att Västlänken blir ett pro­jekt i raden som bara är poli­tiskt munväder.
Det är bra med visioner. Och visst vore det fint om denna tun­nel fanns i Göte­borg. Prob­lemet är att visio­nen kräver stor poli­tisk kreativitet och kraft. Alla partier i Göte­borg är överens om att Västlänken är en vik­tig sat­sning, kanske till och med en över­lev­nads­fråga.
Men det är ett pro­jekt som är behäf­tat med så många svårigheter att tro­värdigheten riskeras. Inte minst kost­naderna. Dessa är beräk­nade till 14,2 mil­jarder. Totalt kan Västlänken dock kosta 50 mil­jarder, att jäm­föra med det 23-åriga Hal­land­såspro­jek­tet som idag beräk­nas kosta 10,5 mil­jarder.
Hur ska alla dessa pen­gar skakas fram? Det går inte att som Anneli Hulthén enbart upprepa att denna tun­nel under Göte­borgs stad­skärna är “statens ans­var”. Då har man ham­nat på helt fel spår.
Det kräver att idén säljs in till Stock­holm som en rik­san­gelä­gen­het. Hamn­banan är enkel att sälja in som en infra­struk­tur­sat­sning som är angelä­gen för hela lan­det. Och Malmös City­tun­nel hänger ihop med Öre­sunds­bron och kop­plin­gen till kon­ti­nen­ten. Stock­holm är en rik­sknut­punkt och behöver där­för sin city­bana.
Men Västlänken? Här talas det om en effek­ti­vare lokal pendling.
Poli­tik­erna måste visa att det finns en rim­lig chans att pen­garna kom­mer fram. Och det snart. Annars får vi hitta på något annat. Spola Västlänken eller göra något som är håll­bart i vän­tan på Västlänken.
Förslaget kan inte lägga en död hand över innes­tan hur länge som helst.
Vet vi för­resten att denna tun­nel är det bästa förslaget? Var finns alter­na­tiven?
Jag tror inte ens att stans poli­tiker lyck­ats sälja in idén till göte­bor­garna själva. För det första är det långt ifrån alla som skulle ha en direkt nytta av att tågen gick rakt igenom cen­tral­sta­tio­nen.
För det andra är det inte lätt att sälja in ett pro­jekt där byg­gstarten lig­ger tidi­gast fem år framåt i tiden och där inner­stan blir ett kaos i åratal.
Staten måste betala? Nej, större kreativitet än så krävs kära poli­tiker. Annars har ni grävt ner er själva i göteborgsleran.

Göteborgs-Posten 22 sep­tem­ber 2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *