Om Ateljé Lenken

Ateljé Lenken är en blogg för, i första hand, jour­nal­is­tiskt skri­vande.
Jag som star­tat den heter Peter Lenken, är 67 år och är sedan 2012 frilans, efter 33 år på Göteborgs-Posten.

Nu är jag min egen och blog­gar, skriver reportage och böcker. Samt föreläser om skri­vande.
Jag har efter 40 år i yrket skaf­fat mig en del erfaren­het av jour­nal­is­tiskt arbete och skri­vande som jag tänkte dela med mig av. Förhopp­n­ingsvis kom­mer ni som besöker denna skri­varateljé att själva bidra med era åsik­ter och erfaren­heter. Det är alltså önskvärt med många kom­mentarer, livliga diskus­sioner och önskemål om ämnen att ta upp.
Jag har genom åren kom­mit att intressera mig för skri­van­dets prob­lem och möj­ligheter. Är av den bestämda upp­fat­tnin­gen att vi måste utveckla skri­van­det. Tid­ningar har en ten­dens att glömma bort själva grun­den i verk­samheten, tex­terna. Det talas desto mer om lay­out och hur man ska ta betalt på webben.
Reportaget är min hemma­plan. Jag skriver också sedan 1981 kåserier i GP under sig­na­turen Tyko (varan­nan fredag).
Upplägget föl­jer skrivprocessen. I “Kat­e­gorier” finns fyra huvu­davdel­ningar om hur man byg­ger en bra text. Grun­den: idé och research mm. Bärande väg­gar: ingress och dis­po­si­tion mm. Byg­g­ste­nar: detal­jer och bak­grund mm. Hem­inred­ning: stil och ord mm. Allt efter ett citat av Ernest Hem­ing­way: “Prosa är arkitek­tur, inte hem­inred­ning”.
Dessu­tom finns avdel­nin­gen SPRÅKBRÅK för korta aktuella kommentarer.

 ETT SLAGS CV

1965  Vikarie som kor­rek­turläsare på Arvika-Nyheter
1975 –1977 Jour­nal­isthögskolan i Göte­borg (prak­tik på GT)
1978  Semes­ter­vikarie på GP och vikarie på nöjesredak­tio­nen
1979 – 1981 Nat­tredak­tio­nen
1981 – 1986 Redak­tör Världens gång (GP:s kåserisida)
1986 – 1994 Reporter på söndagsredak­tio­nen
1994 – 1996 Fea­turechef
1996 – 2011 Krönikör, först på västsven­ska redak­tio­nen sedan nyhet­sredak­tio­nen
2012  Frilans bl.a. för Sven­ska Dag­bladet, Göteborgs-Posten, Fokus och Tid­nin­gen Vi.

Jag har under­visat och föreläst om skri­vande bland annat på Fojo, Pressin­sti­tutet, Pop­pius, högskolan Piteå och ute på tid­ningar, bland annat: Göteborgs-Posten, Norra Skåne, Mitt-i-tidningarna, Ljus­nan, Söderhamns-Kuriren, Arvika-Nyheter, Hudiksvalls-Posten, Adres­savisen (Trond­heim).
Jag har även varit i USA i flera omgån­gar, besökt tid­ningar och delt­agit i skri­varsem­i­nar­i­erna Writ­ers Work­shop i Fort Laud­erdale, Nie­man Con­fer­ens på Har­vard, Erma Bombeck Writ­ers Work­shop i Day­ton och National Soci­ety of New­pa­per Colum­nists i Ventura.

 BÖCKER

Städer och ställen (Hei­druns 1994) — reseskisser från Alingsås till Åmål. 100 kr
Provlyssna!


Värsta humorn (Tre böcker 2000) Kåserier av sig­na­turen Tyko. 50 kr


Mau­ri­tius — och de som hade vägarna förbi (Warne 2001). Reportage och kul­turhis­to­ria från en exo­tisk ö. 100 kr
Provlyssna! Reportage i Pop­ulär His­to­ria: Här!


Skymn­ings­glö­den
(Hei­druns 2006) En roman om kon­st­närskolonin vid sjön Racken utan­för Arvika kring förra sekel­skiftet. Klicka för recen­sion. 100 kr

Med­verkar i:


Boken om Väs­tra Göta­land (Warne 2000) Ned­slag i Väs­tra Götalands-periferin.
Goda nyheter — bra jour­nal­is­tik från sven­ska medier (Atlas 2003)
100 oktan Dal­s­land (Tre böcker 1998)
Var­gen som mis­sade bussen (Hei­druns 1997)
Ur kurs i kanalen (GP 1995)
Om Arvika (1986)

Radio
När jag skrev reportaget Slam­la­gunen, om sop­ber­get (10 decem­ber 1995) kunde man samma dag höra det som radioteater i P1: “Höga berg och fyllda dalar”.

* Böcker med prisuppgifter (frakt tillkom­mer) kan bestäl­las via mail.

 

 

One thought on “Om Ateljé Lenken

 1. Hej Peter,
  Jag är en stor beun­drare av dig och din skrivför­måga. Jag skrat­tar gott åt åtskil­liga av dina for­mu­leringar och skitroliga infall. Dagens (26/2) kåseri i GP var av abso­lut högsta klass! Din kri­tik av, och giftiga kom­mentarer till, dagens hön­siga, och ibland avskyvärt usla jour­nal­is­tik är som att få tillå­telse att öppna fön­stret en vacker blåsig dag med solsken,efter det att det stått stängt en hel vin­ter i säm­sta skitväder.
  Dina kol­le­gor i dags­pressen for­mulerar sig ibland fruk­tans­värt dåligt. De tillåter sig att utelämna ett stort antal småord — en slags mod­ern fluga, nu satt i sys­tem — och åstad­kom­mer därmed en hög grad av tolkn­ingssvårighet. (Fru­gan och jag diskuterar ibland vad veder­börande skribent fak­tiskt menar!)
  Det går väl ändå an för en som är född i Sverige, men jag undrar hur det blir med rätta tolknin­gen för en sent invan­drad per­son som vill lära sig sven­ska. Du Peter är ett föredöme! Sluta aldrig att skriva!
  Vän­li­gaste häl­sningar
  Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *