SPRÅKBRÅK: Göta hovrätts dubbla haveri

GÖTA HOVRÄTT HAR i det upp­märk­sam­made skadeståndsmålet gjort sig skyldig till ett dubbelt haveri.
Det första haver­iet:
De sänker den utsatta kvin­nans kränkn­ingsskadestånd från 130.000 kro­nor till 25.000 kro­nor. En del av motiverin­gen kom­mer för alltid att vara stig­ma­tiserande för det sven­ska dom­stolsväsendet, näm­li­gen att det “blivit allt­mer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtrik­tad avseende sina sex­uella vanor”.
Dom­stolen redovisar inget under­lag för denna bedömn­ing. Den menar “att man i för­tals­brott ska bedöma vilka etiska och sociala värderingar som finns i samhäl­let när brot­tet begås.“
Men vad den inte beak­tar är att kränkningar på nätet blivit socialt min­dre accepterat. Så lite accepterat att vi fått flera för­tals­do­mar där unga flickor råkat rik­tigt illa ut genom sex­uella kränkningar på nätet. Dessa sociala och etiska värderingarna bortser domarna  i Göta hov­rätt ifrån. Vilket visar hur up to date deras egna värderingar är.
De tror dessu­tom att en 17-årig kille som läg­ger ut en kränkande film på nätet inte kän­ner till att den kom­mer att spri­das okontrollerat.

Det andra haver­iet:
Lörda­gen den 12 okto­ber arranger­ades för första gån­gen Öppen dom­stol över hela lan­det, där rät­tegångssalarna öpp­nades för allmän­heten. På dom­stolsver­kets hem­sida kunde man läsa: “Just nu arbe­tar vi i Sveriges Dom­sto­lar extra mycket med att öka vår öppen­het och till­gäng­lighet”.
Jag har under de senaste åren varit med om flera upp­märk­sam­made rät­tegån­gar där rät­tens ord­förande varit till­gäng­lig för massme­dierna när domen kom­mit eller till och med arrangerat en presskon­fer­ens. Detta är helt enligt dom­stolsver­kets pol­icy: rät­tens ledamöter ska inte gömma sig, de ska förk­lara hur de resonerar.
Men de tre man­liga domarna i Göta hov­rätt i Jönköping (Lennart Öst­blom, Niklas Rund­berg och Paul Fors­berg) var inte särskilt intresser­ade av att förk­lara sina resone­mang.
Inte för­rän trycket blev för hårt ager­ade dom­stolen med ett pressmed­de­lande och att utse en av domarna att svara på frå­gor.
Men ännu på ons­dagsmor­gonen var det en annan domare som i P1:s mor­gon­sänd­ning försökte (inte särskilt framgångsrikt, milt sagt) förk­lara sina kol­legers tankegån­gar.
Detta infor­ma­tion­shaveri inträf­far pin­samt nog för dom­stolsver­ket endast nio dagar efter de fina talen om en “ökat öppen­het och till­gäng­lighet”.
Hov­rättsrådet Lennart Öst­blom visar dessu­tom i en inter­vju i DN ett for­mi­da­belt förakt för den allmänna opin­io­nen när han ska förk­lara det nu ökända citatet ur domen med: “Det är hov­rät­tens bild av verk­ligheten, den kanske är felak­tig, vad det jag.“
Nä, vad vet ett stackars man­ligt hov­rättsråd om hur en ung flicka kän­ner sig efter att ha blivit smyg­fil­mad under ett sam­lag och ham­nat i tusen­tals män­niskors datorer?
Ja, annat än att det verkar vara socialt accepterat förstås.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *