SPRÅKBRÅK: Textinläsningsfel

FÖRE DATORERNAS intåg var tele­mot­tagnin­gen en vik­tig avdel­ning på redak­tion­erna. Som utsänd ringde man upp mot­tagnin­gen och fick klartecken när band­spelaren var på, så läste man högt och tydligt med bok­staver­ing av varje namn, noterande av skil­jetecken och “ny utgång, prat­mi­nus…“
Sedan viss­lade man och tele­mot­ta­garen kom till­baka och stängde av band­spelaren. Det inlästa skrevs ut med runor på sten­tavlor… nej, på manus­lap­par. Det låter som rena stenåldern men det är bara 25 år sedan.
I hastigheten kunde det bli lite galet ibland när stres­sade repor­trar extem­por­erade in allde­les före dead­line. På GP spa­rades de märk­li­gaste fel­sägningarna. Min per­son­liga favorit är den om biloly­ckan: “Samtliga i bilen var på väg söderut.“
Här är ytterli­gare några exem­pel på jour­nal­ist­prosa som ham­nat i diket:

  • På min­dre än en vecka har Karl­stads BK:s möj­ligheter att bli allsven­skt drastiskt försäm­rats till det sämre.
  • Bäcken åkte på en smäll. Det bör­jade med att Kjell-Rune Mil­ton fick en klubba på näsan så att benet gick av.
  • Denne tog då skriftli­gen och skrev till taxeringsnämnden.
  • Över en miljon kro­nor är den värderad till. — Den är ovärderlig, säger domprosten.
  • Detta enligt ett brev från led­nin­gen för SKAB till kom­mu­nal­rådet Hen­ning Svens­son som numera finns i kom­munens arkiv.
  • Den all­varli­gaste mis­shan­deln avsåg en buss­förare som trädde emel­lan då han mis­shand­lade sin hund. Busshand­laren blev all­varligt mis­shand­lad och dessu­tom mycket svårt hund­biten och var sjuk­skriven i cirka tre veckor.
  • Nu sli­par krö­garna i Markaryd smörknivarna.
  • Däre­mot är uppgifterna om att kungsör­nen tagit små barn i klorna och flugit iväg med dem helt gripna ur luften.
  • Hem­malaget mis­sade föru­tom de fyra målen också en straffspark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *