Bildjournalistik från höften

Hat­ten av — även för fotografen

ÄNNU EN läsarun­der­sökn­ing pre­sen­teras med powerpoint-bilder på ett mor­gon­möte. Inget fel i att ta reda på vad läsarna tycker, frå­gan är hur mycket det ska styra arbetet på redak­tio­nen. Ytterst är det ändå vår roll som pro­fes­sionella jour­nal­is­ter som måste fälla utslaget när vi for­mar tid­nin­gen.
Siffror och tabeller är lätt avläs­bara. Det är där­för tid­ningsled­ningar är så förtjusta i det mät­bara. Det är svårare att mäta den jour­nal­is­tiska intu­itio­nen. Men den är avgörande.
Ett litet exem­pel: en gång gjorde vi på GP ett reportage om yrken som håller på att för­lora sin sta­tus. Fotografen Sören Håkan­lind hade beretts tillfälle att ägna flera dagar åt de fyra porträt­tbilderna.
En av dem föreställde den gamle och ele­gant klädde härad­shövdin­gen Sohlberg utan­för tingsrät­ten i Alingsås när han lyfter på stråhat­ten för en dam.
Sören hade varit där och fotograferat honom på för­mid­da­gen. Jag talade med den 88-årige härad­shövdin­gen senare på kvällen: ”Du förstår, han tog… ja, minst fem­tio kort! Jag begriper ingent­ing”, berät­tade han. Dessu­tom ville fotografen ta nya bilder klockan halv nio mor­gonen därpå.
Håkan­lind hade näm­li­gen fått veta att det fanns ett porträtt i olja av härad­shövdin­gen inne i en av ses­sion­ssalarna, som var upp­ta­gen när de var i ting­shuset första gån­gen. Där­för åkte han upp till Alingsås en gång till. Och en halv­timme innan Sil­ber­sky skulle inta salen tog han ytterli­gare fem­tio bilder på den tålmodige Sohlberg.
Han kunde varit nöjd och stop­pat ner kam­eran. Men då hade han inte fått det snap­shot som till slut ham­nade i tid­nin­gen, när härad­shövdin­gen mötte damen.
Efter flera tim­mars jobb hade Sören Håkan­lind flera kanon­bra porträtt på härad­shövdin­gen. Ändå ratade han alli­hop och valde det som han sköt från höften. Den hun­draförsta bilden. Den enda oplan­er­ade.
Hårt jobb och ambi­tion. Pro­fes­sion­alitet och intu­ition, här i form av en slags bildlig språkmed­veten­het. Sådana insatser ham­nar aldrig på powerpoint-bilder. De egen­skaperna går inte att mäta. Man kan bara vara tack­sam att som­liga har dem.
Det är dessu­tom ett gan­ska bra sätt att göra tid­ning på.