Goda råd från Woodward

Bob Wood­ward

DEN AMERIKANSKE jour­nal­istle­gen­daren Bob Wood­ward är vid 70 år fyllda fort­farande en av de mest infly­telserika poli­tiska repor­trarna i USA. Han är fort­farande knuten till Wash­ing­ton Post, tid­nin­gen han varit tro­gen sedan 1971.
Wood­ward har sedan Watergate-avslöjandet skrivit fem­ton böcker. Den senaste kom i fjol och är en hård­hänt granskn­ing av pres­i­dent Oba­mas första pres­i­dent­pe­riod, The Price of Pol­i­tics.
Nyli­gen var han på Poyn­ter Insti­tute och delade med sig av sina råd. Insti­tutets Roy Peter Clark noterade:

 • Målet är fort­farande att bistå läsarna med “den bästa möjliga ver­sio­nen av sanningen”.
 • BW bekla­gar “e-mail research”. Hans egen mest kraft­fulla research­me­tod är att dyka upp.
 • Den bästa tiden att knacka på dör­ren hos en fyrstjärnig gen­eral som vägrat ta emot sam­tal, är 20:17 — på en tisdag.
 • När denne gen­eral öpp­nade dör­ren och såg Wood­ward stå på tröskeln, frå­gade han: “Håller du fort­farande på med den här skiten?”.  Sedan bjöd han in honom.
 • BW får folk att prata genom att över­tyga dem om att han är gen­uint intresserad av vem de är och vad de bryr sig om.
 • För att få möta pres­i­dent George W. Bush skick­ade BW ett brev på 22 sidor där han redogjorde för sina syften med intervjun.
 • Han letar alltid efter bevis: möten, beslut, min­nen, dag­böcker och älskar män­niskor som anteck­nar under möten.
 • Även om han anteck­nar under en inter­vju finns en “bevis­lig ren­het i en band­spelare”. Vid vik­tiga inter­vjuer använ­der han två bandspelare.
 • Han använ­der två par­al­lella anteck­ningar, en för män­niskor, en för kro­nologi. De senare blir stom­men i berättelsen.
 • BW och Carl Bern­stein sålde sitt Watergate-material till Uni­ver­sitetet i Texas för fem miljoner dol­lar– “där­för bör man spara på allt”.
 • Och ja, han har även sett fil­men Deep Throat.