Reporterns fyra knivar

Fyra verk­tyg, inte fler.

ÄR DU DEN VASSASTE kniven i redak­tion­slå­dan? Inte? I så fall bör du först titta efter hur många kni­var du har i din egen låda.
Tänk på ditt eget kök. Hur många kni­var har du där? Åtta? Tio? Tolv?
Du kanske har köpt ett helt set, i stäl­let för att välja ut några få bra. I köket behöver man fyra kni­var, varken mer eller min­dre. En god kock klarar sig med fyra bra kni­var.
Vilka då? Jo, de som finns på bilden. Fr.v: kock­kniv, filékniv, bröd­kniv och skalkniv.
Jag tycker att man kan dra många liknelser mel­lan en kock och en reporter. Det finns gourme­tre­por­trar och det finns repor­trar som lagar god hus­man­skost. Som­liga tex­ter steks direkt i nyhetspan­nan, andra ham­nar i långkoket. Som­liga gör blod­pud­din­gen från grun­den, andra använ­der halv­fab­rikat.
Det finns restau­rangä­gare som, när de ska anställa en ny kock, tit­tar på hur denne hanterar sina kni­var. Om kocken inte respek­terar sina vik­ti­gaste red­skap kan man heller inte räkna med att det finns någon respekt för den färdiga pro­duk­ten.
En vass skribent använ­der inte tolv kni­var. Skri­var­job­bet måste ren­od­las. Och man måste plocka fram rätt kniv vid rätt tillfälle.
Kock­kniven läg­ger grun­den för det fort­satta arbetet. Det är den vik­tiga researchkniven. Den används till att preppa mate­ri­alet som ska använ­das när tex­ten ska lagas senare.
Filékniven tar med sitt långa smala blad ut det bästa ur råvaran. Det är fokuskniven som bestäm­mer mängder och gör huvud­in­gre­di­ensen till led­stjär­nan.
Bröd­kniven delar upp bröd­tex­ten i lagom stora bitar. Den läg­ger dis­po­si­tio­nen och kan även skära dra­matur­giska snitt.
Skalkniven gör detal­jar­betet med pre­ci­sion. Den används till språkkänslan, stilen och fin­liret. Den skalar bort det onödiga.
Ren­odla dessa verk­tyg och inse att de är allt du behöver. Lär dig att hantera dem pre­cis som en skick­lig kock. De ska kän­nas som din kärestas kind i din hand.
Och vårda dem väl. Hand­diska, inte i mask­i­nen. Och se för all del till att de inte lig­ger i den där lådan. För­vara dem sep­a­rat. Ha dem framme för de är dina bästa vän­ner i köket.
Jo, ett verk­tyg till behöver du förstås: ett bra bryn­järn så att dina kni­var alltid håller skär­pan. En skick­lig kock använ­der aldrig slöa kni­var. Aldrig någon­sin. Inte en vass reporter heller.