SPRÅKBRÅK: Lusläsningens njutning

Mis­sad lusläsning.

EN SEMESTERVECKA i Dalarna och läs­ning av lokaltid­ningar. Det är alltid en bonus när man är ute och reser, att få läsa tid­ningar man säl­lan ser.
Jag blir tokig när hotellen på land­sorten bara har DN och Sven­skan till frukost (om de över huvud taget är civilis­er­ade nog att ha några mor­gon­tid­ningar). En gång på Strand­baden i Falken­berg fick jag gå in i köket för att hämta Hal­lands Nyheter som de trodde bara per­son­alen var intresserad av.
Är man ledig finns också tid att verk­li­gen lus­läsa tid­ningarna. Lus­läs­ning är fak­tiskt ännu ett semester-privilegium, att gräva ner sig i min­sta petit­no­tis och divi­sion V-tabell. Vilken njut­ning! Tänk så mycket man mis­sar vid nor­mal frukostläs­ning.
Kanske borde även de ans­variga redaktörerna/redigerarna ägna sig lite mer åt denna syssla, nu när lus­läs­ningsavdel­ningarna (kor­ret) avskaf­fats. Då skulle å andra sidan läsarna missa en och annan tryck­fel­spärla.
Som denna ur Dala-Demokraten om pis­tolfält­skyt­ten Lars Hag­man från Hedemora som sköt fullt vid kret­stävlin­gen i Lima. Presta­tio­nen att skjuta 48 fullpoän­gare i rad är desto mer beun­drans­värd med tanke på skyt­tens till­stånd: “Hag­man bril­jer­ade — sköt full i två klasser.“
Nu vill jag inte vara elak mot just Dala-Demokraten, Tryckfels-Nisse job­bar som bekant på alla tid­ningar. Det är nog den medar­betare som håller ut längst i bran­schen. Han klarar samtliga varsel och tackar nej till alla avgängsvederslag.