Tre tunga skrivcitat

JAG HAR TRE favoritc­i­tat när det gäller skri­vande. De hänger ihop med de tunga delarna i skrivprocessen: research, sovring och skri­vande.
I: “Man är inte bät­tre än sitt käll­ma­te­r­ial” (Peter Englund)
Han talar som his­torisk forskare men det kan gälla även för en kortare artikel. Om man inte har tagit reda på saker är det bety­dligt svårare att skriva bra. Han man gjort en grundlig research skriver artikeln sig själv, brukar man säga. Lite lättare blir det i alla fall. Den som ställt de rätta frå­gorna har också med sig bra citat hem.
II: “Prosa är arkitek­tur, inte hem­inred­ning” (Ernest Hem­ing­way)
När jag ska börja skriva tit­tar jag i mina anteck­ningar och frå­gar mig själv: Vad har jag?
Jag iden­ti­fierar de stora delarna, byg­g­ste­narna som ska bli min text.
Nästa fråga är i vilken ord­ning de ska komma. Vad är bör­jan? Vad är slutet? Nu är jag arkitekt, senare ska jag även jobba som hem­inredare med själva stilen och det där fin­liret med orden. Men grun­den måste läg­gas först. Man bör­jar inte ett hus­bygge med att möblera.
Det går även att uttrycka det så här: Infor­ma­tion, inte stil byg­ger en text.
Pre­sen­tasken är vacker, men var­för är den tom? Dålig research kan inte räd­das av god stilis­tik. God research däre­mot kan fördär­vas av dålig stilis­tik.
Det tredje citatet hänger ihop med den där hem­inred­nin­gen.
III: “Varje mening ska födas ur den föregående” (Olof Lager­crantz)
Han hade det där fly­tet som man själv skulle vilja ha. Ibland infinner det sig, ofta när man inte tänker så mycket utan bara skriver. Det gäller att ha flyt i meningarna och driv i sty­ck­ena, dvs att de slu­tar med något som pekar framåt.
Ibland hän­der det att något man tänkt komma in på län­gre fram i tex­ten plöt­sligt faller sig naturligt att haka på där man just är. Då brukar jag låta hem­inredaren inom mig styra över arkitek­ten och ändra i dis­po­si­tio­nen.
Trän­ing och läs­ning finsli­par känslan för hem­inred­nin­gen.
Idén med de här citaten är att man inte behöver vara någon Hem­ing­way eller Lager­crantz för att skriva bra. Det hand­lar om att vara en smula nyfiken på själva hantver­ket. Att använda sin verk­tygslåda och kanske lägga till ett verk­tyg då och då.