SPRÅKBRÅK: En Sifon-politiker

Sifon-politiker (en som försöker spruta mot­stån­daren i ansik­tet men vän­der flaskan fel och träf­far sig själv).

RUT-DEBATTEN ÄR livlig för tillfäl­let. I radions P1 Mor­gon i fredags skulle Maria Abra­hams­son (m) försvara att vi skat­te­be­ta­lare ska sub­ven­tion­era Rut-avdrag för en bar­tender.
Det slu­tade med att hon ansåg att Hillevi Lars­son (s), som vill begränsa Rut, hade en ”fruk­tans­värd män­niskosyn”. Hur kunde det gå så galet?
Maria Abra­hams­son försökte blanda en mix av formalitet-vodka, laissez-faire-likör och soda med en cit­ron­skiva som deko­ra­tion.
Det är skat­tev­er­ket som angett vad som ska gälla för Rut-avdrag och det är inte vi poli­tiker som ska bestämma vad folk vill använda avdraget till, menade Abra­hams­son.
Hillevi Lars­son ansåg tvär­tom att poli­tik­erna borde förän­dra innehål­let i Rut.
Abra­hams­son tycker att Rut är bra för det ger jobb, till och med till en bar­tender ibland — men inte till en arborist för beskärn­ing av träd ingår inte i skat­tev­er­kets lista, möjli­gen kan arboris­ten få jobb som drinkb­landare.
En helt avskaf­fad lista borde ge ännu fler jobb.
Trots att Maria Abra­hams­son inte vill lägga sig i skat­tev­er­kets tolkn­ing av Rut-lagen (och trots att hennes par­tikam­rat Elis­a­beth Svantes­son i Agenda sa att ”vi ska passa oss för att detaljstyra”) föres­lår nu regerin­gen att utöka lis­tan till att även gälla läx­hjälp för gym­nasiet.
Debat­ten i P1 Mor­gon spårar ur på slutet. Pro­gram­ledaren ställer frå­gan till Hillevi Lars­son om hur Rut ska begrän­sas.
HL: — Det ska ju givetvis vara grundläg­gande vardags­bestyr, det ska inte vara lyx­tjän­ster utan det ska vara till exem­pel städ­ning, tvätt, barn­pass­ning, den typen av tjän­ster som avlas­tar famil­jerna i varda­gen, det ska inte vara…
MA: — …”lyx­tjän­ster”, jag hjälper dig, det ska inte vara lyx­tjän­ster, men nu har vi hört det Hillevi Lars­son!
HL: — Men det är ju inte van­liga män­niskor som hyr in det här som regel utan…
MA: — ”Det här”? När du säger ”hyr in det här”, det är alltså en män­niska som har ett jobb. I din mun är det ”hyr in det här”. Jag tycker det är en fruk­tans­värd män­niskosyn som lig­ger bakom. Den ska ju utföras av någon.
”Tack”, avbry­ter stu­diore­portern. Maria Abra­hamssons drink blev inte lyckad. Hon vände sifo­nen åt fel håll och spru­tade sig själv i ansik­tet. Möjli­gen var det fel på råvarorna också.
Att försvara skat­ter­abatt för en bar­tender är ingen lätt uppgift. Marie Abra­hams­son lyck­ades heller inget vidare, Elis­a­beth Svantes­son hade det lite lättare i Agenda för hon debat­ter­ade med en poli­tiker, Jonas Sjöst­edt (v), som inte bara vill begränsa Rut utan avskaffa det helt.
Maria Abra­hams­son beskyllde Hillevi Lars­son för att lägga poli­tiska och ide­ol­o­giska aspek­ter på Rut-avdragen. Det trodde man annars var just en poli­tik­ers upp­drag.
Vad är Maria Abra­hams­son själv? Är hon en ick­e­poli­tisk poli­tiker? Eller är hon en poli­tiker utan ide­ologi?
Nej, hon var den mest ide­ol­o­giska i den här debatten.