Rakt in i händelserna

 

Nytt bild­ma­gasin.

TIDNINGARNA MINSKAR kraftigt ner sina bil­dredak­tioner i en accel­ererande fart. En hel yrkeskår är satt under press.
En lakonisk kom­men­tar till sit­u­a­tio­nen på Face­book av fotografen Johan Främst: “En gång i tiden hade jag ett jobb som inte alla kunde, nu har jag ett jobb som alla tror att de kan…“
I en sådan sit­u­a­tion är det både logiskt och djärvt att starta ett bild­ma­gasin. Eyewitness.nu är nam­net och tanken är att det ska vara ett forum för bil­dreportage.
Fotografen som ögonvit­tne. Det är inte enbart doku­menter­ing av hän­delser, det är mer än så. Fotografen som reporter, en som bär med sig ett upp­drag och kom­mer hem med en per­son­lig berät­telse. Jag var där. Jag såg. Jag vill att ni också ska se.
Bildens plats och bety­delse i jour­nal­is­tiken för­min­skas. Det är fotografen Mag­nus Sund­bergs utgångspunkt och det är där­för han är djärv nog att starta Eyewitness.nu som ska komma med fyra num­mer per år.
Sund­berg är en erfaren nyhets­fo­tograf, med många år på GP, och vet hur man går rakt in i hän­delserna. Och det är detta som är den stora behåll­nin­gen med Eyewitness.nu: fotografen som bok­stavli­gen står mitt i hän­delser­nas centrum.

DET FÖRSTA HAR rubriken “Hit men inte län­gre” och hand­lar om höstens hän­delser i Ungern där fly­k­tin­gar mötts med stängsel, tag­gtråd och kravallpo­lis.
Vi har sett dessa bilder på män­niskor som går längs vägar och på järn­vägsspår, bärande på barn och sina ryg­gsäckar och plas­tkas­sar. I Mag­nus Sund­bergs bil­dreportage sjunker bilderna in och stan­nar. De blir ett levande vit­tnes­mål.
En av de starkaste bilderna är tagen mitt bland tag­gtrå­den med poliser uppradade på en grusväg på ena sidan och några fly­k­t­ing­barn på en åker på den andra sidan avspär­rnin­gen. Fotografen står mitt emel­lan, men det råder ingen tvekan om var han har sitt hjärta.
Det är mycket stängsel och fört­vivlan men också hopp­fulla ansik­ten och ren glädje, som i bilden på Muhammed Osman från Syrien som med ett kär­leks­fullt leende tit­tar ner på sin tre månader gamla dot­ter Naja. Hon sover på hans arm, lugn nu efter tår­gasat­tacken från den unger­ska polisen dagen innan.
Och i Szegeds dis­trik­ts­dom­stol bärs Fah­dawi, skadad efter en granatat­tack i Aleppo, in med spjälade ben. Han är åta­lad för att ille­galt försökt ta sig in i Ungern.
Det är en stark när­varokänsla i bilderna, som alltid när Mag­nus Sund­berg hål­lit i kam­eran. En hård­nackad poesi. Gri­pande och med en kraftig röst som vill “sjunga stjärnorna från himlen”, för att tala med Edith Söder­gran.
Världen idag är full­ständigt genom­drunk­nad av bilder. Det finns gott om ögonvit­tnen. Bra. Men ännu bät­tre att yrkesper­son­erna bland dem fort­farande tror på den geno­mar­be­tade bildberättelsen. 

SPRÅKBRÅK: Ett Jerry-minne

Foto Mag­nus Sundberg

MAN STÅR per­rong 3 i Halls­berg och vän­tar på tåget till Alingsås. För­driver tiden med mobilen. Det lyser en röd etta på fb-appen. Där står “Mag­nus Sund­berg skriver om dig”. Så får man läsa detta!
Mag­nus, en GP:s bästa fotografer genom tiderna, minns vårt reportage om Jerry Williams. Jag minns det också. I min­sta detalj. Så är det med vissa jobb, de fast­nar i min­net.
Kom­mer ihåg att jag var skep­tisk till Mag­nus idé att ta en bild på Jerry utan­för Folkets Park i Udde­valla. Var rädd att det skulle bli lite töntigt. Men jag sa inget. Man ska inte lägga sig i fotografers jobb, de säger inget om mina frå­gor.
Däre­mot ska man vara engager­ade i varan­dras roller. Reportaget ska bli en hel­het. Ibland går man för sig själv, ibland är man nära varan­dra. Tip­sar, växlar blickar, pratar. Fyra ögon ser mer än två. Men aldrig ifrå­gasätta varan­dra.
Jerry vid Folk­parken blev dra­gar­biden. Ett utmärkt porträtt.
Minns även att jag satt länge och fun­der­ade på hur det återkom­mande Jerka-citatet “RACKEN ROOOLL!!!” skulle for­muleras. Jag hade tio ver­sioner innan jag bestämde mig. Ibland är det vik­tigt med bok­stäverna. Det finns ingen vet­tig förk­lar­ing, bara en känsla.
Läste fak­tiskt denna text i Bok­tor­net i P1 en gång. Det känns pre­ten­tiöst att läsa en tid­ning­s­text i radion. Och lite rum­phugget för lyssnarna mis­sade ju Mag­nus fina bilder. Tågre­san hem gick som på räls.