SPRÅKBRÅK: Statoils unkna bensinångor

Oty­dligt varumärke

STATOIL HAR STARTAT en reklamkam­panj där de försöker slå i oss att bensin inte är bensin län­gre. Hos Sta­toil ska den hädanefter kallas “miles”.
Namn­bytet lanseras bland annat i en mer än lovligt töntig video där de bara på drygt tre minuter lyckas förk­lara att blyfri 95 och 98 nu ska heta “miles 95″ och “miles 98″ och dieseln “miles diesel”.
Med namn­bytet får jag som kund “ännu mer pos­i­tiva effek­ter”. Vilka framgår inte rik­tigt.
De vill i alla fall tydlig­göra för mig som kund att deras bensin skil­jer sig från andra bensin­bo­lags. Det räcker tydli­gen inte med att jag ser en stor skylt som det står Sta­toil på när jag ska tanka, även själva bensi­nen behöver kallas något annat så att jag är helt säker på att det är just Statoil-bensin jag spiller i min bil.
Särskilt diesel­bilis­ter ska vara glada för den nya dieseln, för­låt  miles-dieseln, efter­som den har ett “mul­ti­funk­tionellt addi­tiv”. Jag tror att de menar till­sats med flera egen­skaper, men är inte rik­tigt säker.
Miles-dieseln har tes­tats “av tredje part” och bland annat visat sig ge “upp till” två pro­cent lägre för­brukn­ing. Men bilens ålder, förarens körstil och vägförhål­lan­den påverkar som van­ligt för­bruknin­gen mer än detta “addi­tiv”. Så vida inte Sta­toil har bör­jat räkna liter per mile förstås.
Med “miles diesel” kom­mer man “län­gre till samma pris” påstår Sta­toil. Men det gäller inte gamla kun­der, de kom­mer pre­cis lika långt som förut. Denna hårt lanser­ade “miles diesel” är näm­li­gen samma diesel som fun­nits i flera år.
I själva ver­ket är alla nya “miles-produkter” samma gamla bensin och diesel som förut. På Sta­toils automat­sta­tioner heter pro­duk­ten fort­farande “blyfri 95″ men det är samma pro­dukt som på de större sta­tion­erna kallas “miles”.
Sta­toil säger att de med namn­bytet vill “tydlig­göra” att deras pro­duk­ter håller hög kvalitet. Det enda som tydlig­görs är att det finns före­tag som med lul­lull och dim­ridåer inte drar sig för att lura i oss kon­sumenter att de gamla pro­duk­terna är nya.
Och vad det där “addi­tivet” är får vi inte veta. Antagli­gen har de blan­dat i lite Preem bara.