Medietrender 2013 IV: Ledarsidans förvandling

HÄR FORTSÄTTER exem­plen på medi­etren­der 2013 som Nie­man Jour­nal­ism Lab  bett ett antal fram­stående mediemän­niskor i USA fun­dera på.

Ledar­si­dan förän­dras
Tid­ningar kom­mer att skriva färre ledare. De inser i stäl­let att de kan stå i fron­ten när det gäller att engagera läsarna, mod­er­era forum, hålla event och ini­tiera rund­abor­dssam­tal. Därmed und­viker de fall­gropen att alienera en stor del av sina läsare genom att tala om för dem vad de ska tycka. (Mark Katches, ledare för Cen­ter for Inves­tiga­tive Reporting)

Känslans återkomst
Zizi Papacharissi som är pro­fes­sor i kom­mu­nika­tion vid uni­ver­sitetet i Chicago skriver: “Jag gillar inte att spå i framti­den. Jag vill hellre bli över­raskad. Det här skulle jag vilja bli över­raskad av 2013: Återkom­sten av känslan i nyhet­srap­por­terin­gen.
Inte sen­ti­men­tala nyheter utan nyheter på ett bät­tre sätt genom känsla som dri­ver på, styr, informerar och mång­faldigar nyhet­sprocesser och värderingar.
Jour­nal­is­ter har alltid käm­pat med känsla, genom att anti­n­gen försöka kon­trollera sina egna känslor mot västvärldens jour­nal­is­tiska objek­tivitets­dogm eller att hitta menings­fulla vägar att inte­gr­era känsla generellt i sto­ryn.
Det är där­för som bal­ansen mel­lan känsla och nyheter är så delikat. De mest skick­liga repor­trarna lyckas skapa den per­fekta bal­ansen mel­lan känsla och infor­ma­tion, färg och nyheter, det emo­tionella och intellek­tuella.
Kon­trasten är nyhet­s­tex­ter med över­driven känsla och den desin­for­ma­tion som den över­driften sprider.

Mobilen vinnaren
Läs också vad redak­tören för växande plat­tfor­mar på New York Times, Fiona Spruill, skriver om mobilens fram­marsch. Av trafiken på New York Times nätup­plagor kom i novem­ber 37 pro­cent från mobil­tele­foner. 2011 var det 28 % och 2010 20%.
Läs hennes intres­santa inlägg här.