Det räcker inte med bara fakta

ETT NYTT ÅR STÅR för dör­ren. Vad önskar jag mig av det nya året i jour­nal­is­tiskt hänseende?
Jag hop­pas att man mitt i det snabba nyhets­flödet också hin­ner ägna läsaren en liten tanke. Att det inte bara hand­lar om att vara först, utan att även få nyheterna att hänga ihop. Ge läsaren/tittaren/lyssnaren en chans att bilda sig en egen upp­fat­tning om vad det hela hand­lar om.
Då måste redak­tio­nen iden­ti­fiera sin pub­lik och veta vilken infor­ma­tion som bäst relat­erar till dess verk­lighet. Inse att infor­ma­tion inte automa­tiskt leder till kun­skap. Den måste sät­tas in i ett sam­man­hang.
Vi måste alltid göra ett urval av fakta. Men det gäller att bät­tre förstå vilka fakta som är rel­e­vanta. Inte bara välja dem som talar för mitt feta avs­lö­jande, utan ge hela bilden. Alltid hela bilden.
Inte låta en poli­tiker komma undan med: “Vi måste se till att fler kom­muner tar emot fly­k­tin­gar.” Utan att få följd­frå­gan “Hur ska det gå till?“
Eller en ans­varig för sky­dds­boende för invan­drarkvin­nor som är hotade av sina män, när boen­det hotas av stängn­ing säga: “Efter­frå­gan har tyvärr inte varit till­räck­lig.” Tyvärr?
I stort och smått ge bästa under­lag för pub­liken. Plöt­sligt med­de­las att Orust inte län­gre är lan­dets tredje största ö, utan ersatts av den nyup­p­täckta ön Södertörn-Nacka. SCB har gjort en ny def­i­n­i­tion av vad en ö är. Men hur ser den def­i­n­i­tio­nen ut? Gan­ska vik­tig infor­ma­tion för mig som läsare.
Rock­sånger­skan Kajsa Grytt ställer in sin turné efter att ha drab­bats av näthat när hon med­verkat i tv-programmet Så mycket bät­tre. Jaha, men vad hade hon gjort för fel? Hade det ens hjälpt om jag tit­tat på pro­gram­met för att förstå?

OCH TÄNK OM INTE varje utspel om fly­k­t­ingfrå­gan från Alliansen och vän­sterblocket direkt kop­plades till det tak­tiska spelet kring Sverigedemokra­terna. Utan hand­lade om vad övriga partier vill och behöver göra.
Vore det inte bra när nästa utspel kom att helt tänka bort SD och i stäl­let kon­cen­tr­era sig på vad försla­gen verk­li­gen innebär? Alltså min­dre poli­tisk tak­tik och mer vilka förslag till lös­ningar som finns på prob­le­men. Detta är min önskan inför det stun­dande nyvalet.
Mediekon­sumenterna i fokus hela tiden. Besvara läsarens frå­gor. Inte lämna hän­gande frågetecken efter artikeln, inslaget.
Inom sporten inte bara skriva om sven­ska medaljhopp utan sätta in dem i sitt sam­man­hang. Jaha, det är tio sty­cken som har bät­tre års­bästa visar det sig, hur kan han då vara medaljkan­di­dat?
Vid ett stre­jk­varsel inte enbart skriva om hur det drab­bar tredje part, utan även om vad tvis­ten egentli­gen hand­lar om.
Det är aldrig fel att få hela bilden. Folk vill inte bara ha infor­ma­tion utan även kun­skap. Det ger alla makt att bilda sig egna kun­skaps­baser­ade åsik­ter. Inte bara veta. Utan även förstå.
Ett gott nytt sig­nifikant jour­nal­is­tikår önskas!