Pulitzervinnare berättar

MÅNDAG pre­sen­teras årets Pulitzer Price-vinnare. I vän­tan på dessa kan man förd­jupa sig i några av förra årets vinnare när de berät­tar om hur de job­bade med sina reportage.
De del­tog i ett sem­i­nar­ium som finns ban­dat här.
Matt Apuzzo och Eileen Sul­li­van från AP hade till­sam­mans med två kol­leger avs­lö­jat New York-polisens hem­liga avdel­ning för ter­ror­ists­pi­oneri (Läs: mus­lims­pi­oneri).
Deras första reportage bör­jar med att polisen och FBI kallades till en lägen­het i New Jer­sey där en skräck­sla­gen vicevärd hit­tat mas­sor av ter­ror­istlit­ter­atur och datorer. Det visade sig att det inte var ett ter­ror­ist­näste utan New York-polisens (NYPD) hem­liga spi­onavdel­ning som var helt obekant för FBI (och som dessu­tom oper­erade långt utan­för sitt område).
Apuzzo hade fått nys om denna avdel­ning av en hän­delse när han inter­vjuade en polis. Under inter­vjun ham­nade polisen ibland på stick­spår och Apuzzo lät honom prata på för att själv komma ifatt i anteck­n­ings­blocket. Men när han sedan lyssnade på inter­vjun upp­täckte han att det bästa mate­ri­alet fanns just där. Polisen pratade om ter­rors­pi­oneri.
För att hitta per­soner att prata med googlade de sökord + Linkedin och fick fram ett antal namn.
De sökte per­soner som var insatta på deras kon­tor. De som inte ville svara gick de hem till och knack­ade på dör­ren.
– Åttio pro­cent slängde igen dör­ren, berät­tar Matt Apuzzo. Men bland de övriga tjugo fick vi de bästa inter­vjuerna vi någon­sin fått.
Var­för ville de prata med jour­nal­is­ter? Där­för att de var stolta över sitt arbete som de ansåg förhin­drat nya ter­ro­rat­tacker i New York.
Men spi­oner­iet gick långt in i män­niskors pri­vatliv och kränkte deras integritet. Poliser infil­tr­erade bland annat mus­lim­ska för­sam­lin­gar.
Många käl­lor var anonyma men det ser inte Apuzzo/Sullivan som något anmärkn­ingsvärt. “Anonyma käl­lor är gjorda just för den här typen av jobb”, i övrigt kan man vara kri­tisk.
De sål­lade bort mycket mate­r­ial som de inte hade täck­n­ing för. Men de var rätt ute visade det sig. Först efter den inledande artikeln fick de tag i doku­menten som bevisade det de pås­tod.
Många som utsattes för spi­onaget hade länge mis­stänkt att de var för­följda, andra blev chock­ade. De fick nu komma till tals, vilket de säl­lan får annars i amerikansk press.
AP:s avs­lö­jande ledde bland annat till krav i kon­gressen på en utred­ning.
Apuzzo: — Jag är så trött på att 9/11 används som motiv till att stänga infor­ma­tion till massme­dierna av  “säk­er­hetsskäl”. Men om Bin Ladens död vet vi allt efter­som de inblandade ville ha bra publicitet.