Rubrik om rubriker

Kruka till rubrik

MÅNGA REDIGERARE är fenor på rubriker. Men så finns det några som är särskilda fenor. De är en bland­ning av jour­nal­is­ter och copy­writer, språk­ligt inno­v­a­tiva och med en för­måga att skala bort, hitta syn­onymer, allit­ter­a­tioner och smarta anspel­ningar.
Alltså så långt bort man kan komma från söm­n­druckna klå­par­rubriker som CHOCKEN, BLÅSNINGEN, FIASKOT och lik­nande över­skrifter.
När jag var ung och job­bade på GT hände de inte säl­lan att redi­g­er­aren plock­ade bort den slagkraftiga första ingress-meningen man med stor möda lyck­ats åstad­komma och la den som rubrik i stäl­let. Ett lika enkelt som tids­be­sparande trick.
I min första lärobok i jour­nal­is­tik, Bo Carl­sons “Tid­ning­spro­duk­tion Jour­nal­is­tiska ele­menta och grafisk teknik” från 1971, ställs fem krav på rubriker: Språk­ligt kor­rekt, infor­ma­tiv, rätt utfor­mad, lät­tläst och adek­vat.
Gå igenom en dagstid­ning och pricka av hur många rubriker som upp­fyller alla fem kraven. Det är som allt annat i en tid­ning att det finns en del som är bra och en del som är min­dre bra.
Här två exem­pel ur Göteborgs-Posten nyli­gen.
En rik­tigt bra rubrik var den som hand­lade om det nedläg­gn­ing­shotade City­varvet:
Klockan kläm­tar för sista varvet
Full­ständigt lysande, man blir glad och upprymd. Det är inte alltid en sådan dubbel­ty­dighet lyckas. Ibland frestas redi­g­er­aren att tumma på innehål­let för en bra for­mu­ler­ing.
Ett exem­pel är ingen rubrik utan den skylt som satt på den nu (sor­g­ligt sym­bol­iskt) ned­mon­ter­ade fyren Sälö knapp som GP länge spon­srade. Det stod “Lyser på grund av GP”. I mina språköron är “på grund av” neg­a­tivt. Det borde stått “Lyser tack vare GP”. Men då mis­sar man dubbel­syft­nin­gen med grun­det. Men det kan inte hjäl­pas, skyl­ten var ingen bra språk­lig reklam för GP.
Till sist en usel rubrik från GP:s mag­a­sin Två Dagar:
Keramikens återtåg
Här verkar redi­g­er­aren inte ha läst ingressen och helt mis­sat vad det hand­lar om. Tex­ten berät­tar näm­li­gen om att keramik tvär­tom är på modet igen. Alltså inte på reträtt. Återkomst hade varit språk­ligt kor­rekt, infor­ma­tivt och adekvat.