Medietrender 2013 V: Lär er siffror!

HÄR FORTSÄTTER exem­plen på medi­etren­der 2013 som Nie­man Jour­nal­ism Lab  bett ett antal fram­stående mediemän­niskor i USA fun­dera på.

Matem­atikens återkomst
Dan Gill­mor som leder mediepro­gram­met vid Ari­zona State Uni­ver­sity har mer ett hopp än förvänt­ningar. Han menar att jour­nal­is­ter under 2013 måste börja lära sig att tolka siffror. De ska ge sin pub­lik uppgifter om vad siffrorna de pre­sen­terar bety­der och förk­lara nyanser.
Till exem­pel när det hand­lar om en nyhet om en med­i­cinsk upp­täckt kring säll­synta can­cer­sjuk­do­mar, talar de också om att risken att någon enskild per­son drab­bas av denna can­cer­form är försvin­nande liten. Och de gräver djupt för att få reda på om något läkemedels­före­tag som gyn­nas av denna upp­täckt också har beta­lat för stu­dien.
I tv-nyheterna slu­tar man med att inleda varje sänd­ning med krim­inella våld­samheter och istäl­let förk­larar att våldet min­skat på de flesta ställen under flera decen­nier.
Gill­mor: “Och artik­lar om kli­mat­förän­drin­gen (om den råkar återup­p­stå på nyhet­sagen­dan) kom­mer att notera den stora veten­skapliga sam­stäm­migheten att a) jor­den blir var­mare b) detta kan få katas­tro­fala följder c) män­niskor orsakar större delen av denna förän­dring. Detta leder till en annan mer välkom­men förän­dring: kli­matskep­tiker dyker inte upp lika ofta i rap­por­terin­gen.“
Vidare, menar han, kom­mer inte jour­nal­is­ter att cit­era “båda sidor”, när den ena sidan ljuger. Eller åtmin­stone tala om att den ena sidan ljuger.
Deras käl­lor kom­mer att bli upprörda men det finns en fördel här: när det blir uppen­bart att medierna tänker hålla dem som har mak­ten ans­variga, kom­mer myspy­set mel­lan jour­nal­is­ter och mak­tens män­niskor att upphöra.
Upprät­telsen av fakta-baserad jour­nal­is­tik blir en frisk vind, särskilt inom poli­tiken. När infor­ma­tions­flödet ökar, blir värdet på varje särskild del av infor­ma­tio­nen mer och mer ifrå­gasatt och repor­trar som kan sina siffror blir mer tro­värdiga. När till­räck­ligt många mediekon­sumenter är hop­plöst förvir­rade, eller blivit brända av lågk­val­i­ta­tiv infor­ma­tion, åter­vän­der de till kvalitet, tror den opti­mistiske Gillmor.

Fler medi­etren­der följer.