SPRÅKBRÅK: Ordet som avgjorde trängselomröstningen?

KANSKE HAR DEN över­raskande utgån­gen av folkom­röst­nin­gen om trängsel­skat­ter i Göte­borg en rent seman­tisk förk­lar­ing. Ett ord som stjälpte den röd-blå-gröna alliansen kring Västsven­ska paketet.
Det är naturligtvis inte hela förk­larin­gen men kan ändå ha spelat en viss roll. Jag tänker just på ordet “trängsel­skat­ter”.
Poli­tik­erna som rös­tade igenom det Västsven­ska paketet beslöt att kalla vägskat­ten för “trängsel­skatt”. Giss­ningsvis efter Miljö­par­ti­ets förslag.
San­nin­gen är ju den att orsaken till att denna bil­tull infördes var enbart att bidra med finan­sierin­gen. Ingent­ing annat. Den min­skade trängse­l­ef­fek­ten fick man på köpet.
Om paketet inte fun­nits och någon fått för sig att föreslå en trängsel­skatt hade det inte gått igenom.
Betal­sta­tion­erna fick en vid sprid­ning efter­som man även ville komma åt trängseln på led­erna. Detta drab­bade boende i vissa områ­den särskilt hårt. De fick betala för att åka och handla.
Och en van­lig kom­men­tar från dessa per­soner är: “Här är väl ingen trängsel”.
I den offi­ciella motiverin­gen till trängsel­skat­ter­nas införande står i nämnd ord­ning: Min­skad trängsel. Bät­tre miljö. Finan­sier­ing av Västsven­ska paketet.
Den egentliga orsaken kom­mer alltså sist. Den min­skade trängseln förs hela tiden fram som den främ­sta anled­nin­gen, vilket ger en felak­tig his­to­rieskrivn­ing.
Nam­n­givnin­gen har bidragit till att späda på mis­stroen­det mot poli­tik­erna. Dessa upplevs vilja dölja den verk­liga orsaken bakom en miljövän­lig fasad. Köerna i Tingstad­stun­neln är konkreta. Hur det ska bli efter Västlänken är mer dif­fust.
Om betal­sta­tion­erna fått nam­net “bil­tull” hade man mer bet­o­nat finan­sier­ings­funk­tio­nen. Efter­som hela beräknin­gen av finan­sierin­gen, särskilt kring Västlänken, dessu­tom är starkt ifrå­gasatt ökar känslan av att poli­tik­erna hellre vill tala om trängsel än att dra in pen­gar till ett mastodon­tiskt pro­jekt som verkar vara illa förankrat.
Pro­test­erna i Backa hade säk­ert varit stora ändå men jag tror inte att ordet “trängsel­skatt” för­bät­trade utsik­terna för de röd-blå-gröna i folkom­röst­nin­gen.
Det gäller att välja sina ord. Särskilt i politiken.