Medietrender 2013 III: Twitter-megafonen

HÄR FORTSÄTTER exem­plen på medi­etren­der 2013 som Nie­man Jour­nal­ism Lab  bett ett antal fram­stående mediemän­niskor i USA fun­dera på. Jake Levine är gen­eral man­ager på Digg.

Twit­ter — en mega­fon
“Twit­ter bör­jade som en plats för sam­tal, en plat­tform för med­de­landen. Det hade karak­tären av ett många-till-många nätverk. Vem som helst kunde pub­licera, vem som helst kunde följa någon annan. Man upp­täckte män­niskor att följa, inte innehåll att kon­sumera”, skriver Jake Levine.
I dag fram­står Twit­ter mer som ett broad­castmedium än ett socialt nätverk, menar han. Stora grup­per av använ­dare (kon­sumenter egentli­gen) föl­jer en liten grupp av stora varumärken. Några av dem är män­niskor och några är före­tag. Mycket prat, väldigt lite lyssnande.
Levine frå­gar: Var­för är det i Twit­ters intresse att fokusera deras använ­dare runt en rel­a­tivt liten grupp av mega-publicister? “Ett realtids­matande av nyhet­slänkar från före­tag och kändisar som vi redan kän­ner till i stäl­let för en meddelande-plattform där man föl­jer vän­ner, några andra som man inte kän­ner, några kändisar och några varumärken, där man bestäm­mer lunch­ställe och twit­trar dagens favoritlänkar, där det ibland är ett rum för chat­tande och ibland nat­tens nyheter.“
De stora före­ta­gen vet inte hur man deltar i små grup­pers sam­tal, däre­mot vet de hur man når en stor grupp pas­siva mediekon­sumenter. Om Twit­ter mer lik­nar en broadcast-produkt har varumärken lättare att anpassa Twitter-annonser till sina kam­pan­jer (och bud­getar).
I brist på en bät­tre term kan man kalla detta en “broadcast-ification” av de största plat­tfor­marna på sociala medier, menar Levine. Detta hän­der i de flesta sociala medier: LinkedIn, Face­book. Dessa när­mar sig mer tra­di­tionella broadcast-medier där­för att det är i denna miljö som stora varumärken vet hur man kom­mu­nicerar.
Så Levines prog­nos.  “2013 kom­mer med två saker: mera annon­sin­täk­ter för de stora sociala medierna och ett mas­sivt tillfälle för upp­kom­lin­gar som Bran­sch, Red­dit, Digg samt ett och annat före­tag som ännu ej exis­terar att skapa utrym­men där små grup­per kan engagera i högk­val­i­ta­tiva samtal.”

Fler medieprog­noser följer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *