Den viktiga närvarokollen

IBLAND NÄR JAG är ute och talar om skri­vande brukar jag göra en när­varokon­troll. Det hand­lar här inte om att skicka runt en namn­lista. Nej, jag har läst åhörar­nas tex­ter och tagit reda på om det finns någon när­varo i dem.
Ser man i tex­ten att reportern varit på plats? Allt för ofta märks inte det. Reportern kunde lika gärna sut­tit på redak­tio­nen och gjort research. Var­för ge sig ut i verk­ligheten om man inte rap­porterar om den?
När­varo är bara en ingre­di­ens i reporter­job­bet, men en vik­tig. “Ta läsaren till plat­sen”, heter det.
Men det är inte helt okom­plicerat. Som Mag­nus Eriks­son skrev en gång i SvD: “…tafatta försök att skapa jour­nal­is­tisk när­varo: beskriv något på plat­sen i pseudoim­pres­sion­is­tiska ter­mer, så att läsaren fat­tar att du varit där, strunt samma om det tillför något av värde…“
Att visa läsaren att vi varit där. När vi ändå pall­rat oss ut kan vi lika gärna tala om det också. Detta är den lägsta ambi­tion­snivån när det gäller när­varo.
Det finns förstås en högre. Med den vill man ge en extra dimen­sion i tex­ten, göra den mer levande.
En tid­ning­s­text ska inte bara informera, den ska över­tyga också. Till de skriftliga och muntliga käl­lorna kom­mer en till: reportern själv.
Och det ska helst vara en reporter som inte bara rab­blar detal­jer och intryck i största allmän­het, utan en som använ­der det hen sett eller hört på ett med­vetet sätt.
Det kräver ett inslag av reportageteknik i researchar­betet. Att anteckna detal­jer, fråga för att få berät­telser, tänka i scener och att ta till­vara det som hän­der just här och nu. Lyssna på vad folk säger och hur de säger det. Vara upp­märk­sam på miljön en hän­delse utspelar sig i. Ta till­vara till synes bagatel­lar­tade detal­jer som kan berätta något mera.
Kon­sten är att väva in iak­t­tagelserna på ett naturligt sätt i tex­ten. Det går lättare om man tänker på att man är där inte läsaren kunde vara. Vad var det jag såg? När­varo i bety­delsen att jag själv var när­varande. Utan att lägga för stor vikt vid en egna per­so­nen. Det vik­tiga var inte att just jag var där (som vissa krigsko­r­re­spon­den­ter rap­porterande iförd hjälm tycks tro), det vik­tiga var att läsaren hade mig där.
Det kan vara när­varo i ett inter­vju­porträtt: “När Cecilia Bar­toli talar om Salieris långa liv, och för en stund vän­der åter till Salieris födelse 1750, ringer mycket ovän­tat en tele­fon i det kala rum där vi sit­ter. Bar­toli bris­ter ut i skratt.
– Det är han, Salieri, som ringer och säger ´nej, nej, det stäm­mer inte´. Hahaha.” (Ulf Johan­son GP)
Att vara på plats är ovärderligt. Den som är ute får med sig ett så mycket rikare mate­r­ial och man får nya kon­tak­ter och får ofta med sig idéer till nya jobb. Detta vet alla.
Den reporter som är ute mycket stel­nar inte. Den som sit­ter inne blir trött och håglös. Att vara när­varande både fysiskt och i tex­ten är en av grund­bul­tarna i all jour­nal­is­tik.
Vilka är när­varande på din redaktion?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *