Hur man coachar en Carola-reporter

EN GÅNG VAR jag i Borgholm för att bevaka Vic­to­ri­ada­gen. Under efter­mid­da­gens rep­e­ti­tion kom Car­ola upp på sce­nen och såg allt annat än skärpt ut. Hon kom av sig, sjöng fel, vis­ste inte var hon skulle stå. Man undrade hur detta skulle gå.
På kvällen var det något annat. Car­ola kom in och satte allt per­fekt. Ett under av proff­sighet. Hon lät sig inte ens påverkas av att en klack gick av mitt i låten.
Så fungerar en del repor­trar också. De är ofokuser­ade i bör­jan men skär­per sig när dead­line när­mar sig. De kan öka farten när det behövs. Och är duk­tiga på att par­era ovän­tade hän­delser.
Sedan finns det andra som är väldigt fokuser­ade och kreativa när job­bet diskuteras men trö­gare när det ska göras.
Bra coacher stud­erar sina medar­betare. Alla är olika. Alla ska behand­las olika.
Här är något att tänka på som coach.

 • Repor­trar arbe­tar på olika sätt, med olika hastighet. Acceptera det. Behandla varje reporter som en självständig individ.
 • Använd tiden rätt. Det finns långsamma repor­trar som alltid läm­nar bra tex­ter — låt dem hål­las. Ägna tiden åt de andra för att hjälpa dem att arbeta effektivare.
 • Den unge reportern har ofta ore­al­is­tiska förvänt­ningar på sitt eget skri­vande och tap­par lätt självförtroen­det. Jobba långsik­tigt, för­bät­tra en sak i taget.
 • Den äldre erfarne reportern är kanske den som behöver mest hjälp. De kan vara mer osäkra än nybör­jare. Ge dem mot­stånd, bråka med dem. Ge dem nya spän­nande utmaningar.
 • Lär den unge, påminn den erfarne.
 • Motivera inte bara kri­tiken, utan även det som är bra.
 • Upp­muntra kom­p­is­läs­ning. Tjata på medar­be­tarna att de skall hjäl­pas åt, läsa varan­dras tex­ter och vara frikostiga med syn­punk­ter. Under­stryk att kri­tiken måste vara hjäl­pande, ser­iös och upprik­tig. Kri­tis­era din grannes text så som du vill att hon skall kri­tis­era din. Upp­muntra tex­tkri­tik över avdelningsgränserna.
 • Tänk på att en reporter som egentli­gen borde sitta och skriva men i stäl­let hämta kaffe, köper godis, töm­mer sin pap­per­slåda eller stä­dar sitt skrivbord i själva ver­ket arbe­tar — för­bereder sig men­talt eller till och med skriver artikeln i huvudet. Ett sådant beteende är gan­ska van­ligt och inget att oroa sig över.
 • Försök dock att skilja detta från dåliga skriv­vanor som påverkar slutre­sul­tatet. Försök att hitta reporterns styrkor och svagheter. En långsam skri­vare bör komma igång med ett utkast tidi­gare, en som skriver grå tex­ter bör arbeta med att få ner lite mer detal­jer i anteck­n­ings­blocket, en snabb­skri­vare bör läras att redi­g­era sin egen text.
 • Upp­muntra nytänkande och dem som vågar ta ut svän­garna. En bra reporter tar chanser ibland. Men säg stopp när de exploat­erar en idé ett varv för mycket.
 • Var upp­märk­sam på skrivtröt­thet. Låt repor­trar byta jobb en tid eller vara med i skrivpro­jekt över avdel­nings­gränserna. Skapa små tillfäl­liga team med gemen­sam uppgift.
 • En reporter som kört fast: fråga var i processen som det körde ihop sig. Gå till­baka och se om det är något i arbetsme­to­den som orsakat stoppet.
 • Att över­sätta tankar till skrift är ingen envägsprocess. Det hän­der något när vi bör­jar skriva. Vi måste hela tiden vara beredda på att göra omvärderingar. Varje moment i skrivprocessen får åter­verkningar på något redan skrivet eller på det som kom­mer att skrivas.

Långcoaching/mentorskap syf­tar till att skapa en pos­i­tiv rela­tion med reportern som skall hjälpa båda att växa med uppgiften. Det är inte dagens tex­ter som står på dagord­nin­gen utan de som kom­mer att skri­vas om en månad, om ett år.
Läs också om coach-fixare.

Den viktiga närvarokollen

IBLAND NÄR JAG är ute och talar om skri­vande brukar jag göra en när­varokon­troll. Det hand­lar här inte om att skicka runt en namn­lista. Nej, jag har läst åhörar­nas tex­ter och tagit reda på om det finns någon när­varo i dem.
Ser man i tex­ten att reportern varit på plats? Allt för ofta märks inte det. Reportern kunde lika gärna sut­tit på redak­tio­nen och gjort research. Var­för ge sig ut i verk­ligheten om man inte rap­porterar om den?
När­varo är bara en ingre­di­ens i reporter­job­bet, men en vik­tig. “Ta läsaren till plat­sen”, heter det.
Men det är inte helt okom­plicerat. Som Mag­nus Eriks­son skrev en gång i SvD: “…tafatta försök att skapa jour­nal­is­tisk när­varo: beskriv något på plat­sen i pseudoim­pres­sion­is­tiska ter­mer, så att läsaren fat­tar att du varit där, strunt samma om det tillför något av värde…“
Att visa läsaren att vi varit där. När vi ändå pall­rat oss ut kan vi lika gärna tala om det också. Detta är den lägsta ambi­tion­snivån när det gäller när­varo.
Det finns förstås en högre. Med den vill man ge en extra dimen­sion i tex­ten, göra den mer levande.
En tid­ning­s­text ska inte bara informera, den ska över­tyga också. Till de skriftliga och muntliga käl­lorna kom­mer en till: reportern själv.
Och det ska helst vara en reporter som inte bara rab­blar detal­jer och intryck i största allmän­het, utan en som använ­der det hen sett eller hört på ett med­vetet sätt.
Det kräver ett inslag av reportageteknik i researchar­betet. Att anteckna detal­jer, fråga för att få berät­telser, tänka i scener och att ta till­vara det som hän­der just här och nu. Lyssna på vad folk säger och hur de säger det. Vara upp­märk­sam på miljön en hän­delse utspelar sig i. Ta till­vara till synes bagatel­lar­tade detal­jer som kan berätta något mera.
Kon­sten är att väva in iak­t­tagelserna på ett naturligt sätt i tex­ten. Det går lättare om man tänker på att man är där inte läsaren kunde vara. Vad var det jag såg? När­varo i bety­delsen att jag själv var när­varande. Utan att lägga för stor vikt vid en egna per­so­nen. Det vik­tiga var inte att just jag var där (som vissa krigsko­r­re­spon­den­ter rap­porterande iförd hjälm tycks tro), det vik­tiga var att läsaren hade mig där.
Det kan vara när­varo i ett inter­vju­porträtt: “När Cecilia Bar­toli talar om Salieris långa liv, och för en stund vän­der åter till Salieris födelse 1750, ringer mycket ovän­tat en tele­fon i det kala rum där vi sit­ter. Bar­toli bris­ter ut i skratt.
– Det är han, Salieri, som ringer och säger ´nej, nej, det stäm­mer inte´. Hahaha.” (Ulf Johan­son GP)
Att vara på plats är ovärderligt. Den som är ute får med sig ett så mycket rikare mate­r­ial och man får nya kon­tak­ter och får ofta med sig idéer till nya jobb. Detta vet alla.
Den reporter som är ute mycket stel­nar inte. Den som sit­ter inne blir trött och håglös. Att vara när­varande både fysiskt och i tex­ten är en av grund­bul­tarna i all jour­nal­is­tik.
Vilka är när­varande på din redaktion?