Slow journalism i gångtakt

Paul Salopek, gångtrafikant.

DET ÄR ÅTSKILLIGA mil man gått i tjän­sten genom åren, van­drat på gator, vägar, sti­gar, i indus­tri­om­rå­den och bland höghus. Det är basic-journalistik och mycket givande. Men att gå 3.500 mil i sju år?
Det är vad den amerikanske jour­nal­is­ten Paul Salopek ska göra när han den 10 jan­u­ari tar sitt första steg i pro­jek­tet Out of Eden. Han kallar det ett exper­i­ment i slow jour­nal­ism.
Salopek är två­faldig Pulitzer-vinnare, har varit utrikesko­r­re­spon­dent i stora delar av världen och är utbil­dad biolog.
– Den stora volym av nyheter som idag gener­eras från pro­fes­sionella jour­nal­is­ter, tweets, blog­gar, face­book och annat är nästa självförgörande, säger Paul Salopek på pro­jek­tets hem­sida. Det är en tsunami av infor­ma­tion som är så frag­menterad att den näs­tan inte går att bear­beta.
– Vi behöver inte mer infor­ma­tion, vi behöver mer mening, säger han. Jag kom­mer att simma mot­ströms i den stora infor­ma­tions­flo­den.
– Det krävs att man sak­tar ner för att se hur dagens stora glob­ala his­to­rier, kli­mat­förän­dringar, kon­flik­ter, fat­tig­dom eller mass­mi­gra­tion, är sam­mankop­plade.
Genom att röra sig i marknivå bland van­liga män­niskor kom­mer van­drin­gen att avs­löja glömda grundläg­gande san­ningar, menar Salopek.
Han ser Out of Eden som ett jour­nal­is­tiskt lab­o­ra­to­rium, ett kon­tin­uerligt porträtt av hur världen ser ut 2013–2020.
Var hun­drade mile, cirka 16 mil, tar Salopek ett ”kärn­prov” av det som just då finns runt om honom: ljud, bilder på mark och him­mel, en panora­mavideo och en inter­vju med någon som råkar vara i hans närhet.
Han star­tar sin van­dring i Etiopien där de första män­nisko­rna bör­jade röra sig österut i den första män­skliga migra­tio­nen för cirka 60.000 år sedan, via Indien och Kina och över Behrings sund till den Amerikan­ska kon­ti­nen­ten vars västkust han föl­jer ända ner till Patag­o­nien längst ner i Sydamerika, den sista delen som kolonis­er­ades i denna första migra­tion för 12.000 år sedan.
Han har bara med sig det som får plats i en ryg­gsäck. Där lig­ger bland annat en Mac­Book, en satel­lit­tele­fon, en Sony HXR-NX7OU för film och still­bilder, en GoPro kam­era, en band­spelare och en GPS.
Han kom­mer att gå mest ensam men har ord­nat med guider och tolkhjälp längs vägen – och visum. Han passerar runt tret­tio gränser. Ett av de svåraste prob­le­men blir att ta sig igenom Iran.
Salopek har under sina långa för­bere­delser tagit hjälp av forskare på Har­vard.
Allt mate­r­ial han pro­duc­erar kom­mer att sam­las för att bli en erfaren­hets­bank i slow jour­nal­ism.
– Det bästa av gam­mal och ny media möts i det här exper­i­mentet, säger Paul Salopek.
Det går att följa van­drin­gen via hash­taggen #eden­walk eller pro­jek­tets hem­sida www.outofedenwalk.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *