SPRÅKBRÅK: Baklängesdateringens dag

DAGEN 121212, är väl lämplig att utse till Bak­länges­da­terin­gens dag. Inte för att ihågkomma denna före­teelse, tvär­tom, det är en dag för alla oss som inte gillar bak­länges­da­teringar – denna siffror­nas särskrivn­ing.
Det märk­tes extra lite just denna dag och där­för är det lämpligt att reflek­tera kring hur man skriver datum.
121212 står för 12 decem­ber 2012, alltså inte för 2012 decem­ber 12.  Om någon frå­gar ”Vad är det för datum idag?” så svarar man inte: ”Det är 2012 decem­ber den tolfte”.
På en dataläst blan­kett är det oftast år-månad-dag och inget att göra någonting åt.
Om man av någon anled­ning vill fram­stå som en torr byråkrat så är det åtmin­stone lämpligt att skriva ut hela årtalet för und­vikande av miss­förstånd.
Det förekom­mer bak­länges­da­ter­ing i per­son­liga brev. Ja, till och med i kär­leks­brev. Kan ni tänka er något mer oro­man­tiskt än att dat­era ett kär­leks­brev 040612?
Sverige lär vara det enda land i EU där invånare använ­der bak­länges­da­ter­ing.
EU har bestämt att ord­nin­gen dag.mån.år (med punk­ter emel­lan) ska använ­das på livs– och läkemedels­för­pack­ningar.
Det sven­ska Språkrådet rek­om­menderar 12 decem­ber 2012 eller 12/12 2012. Skrivsät­tet 2012-12-12 anses olämpligt i löpande text.
Den 12 decem­ber skulle det naturligtvis stå ”121212” i vigsel­rin­gen, men påföl­jande dag noteras som 13/12 2012 och inte 121213!