Wallraff före Wallraff

EN NYUTGÅVA av den tidigt (1914) wall­raf­fande jour­nal­is­ten Ester Blenda Nord­ströms reportage­bok “Piga bland pigor” (Bakhåll) anmäls av Fredrik Sjöberg i SvD idag. Hon tog jobb på en bondgård i Sörm­land och beskrev statar­nas vardag i en tio delar lång artikelserie i SvD: “En månad som tjän­ste­flicka på en bondgård i Söder­man­land”.
Sjöberg skriver: “Det fina med detta i grun­den poli­tiskt radikala reportage är att för­fattaren är en kom­plex män­niska som ser inte bara slav­driveri och dumhet, utan också kam­ratskapen och annat som trots allt gör livet på lan­det värt att leva. I en berömd pas­sage från den där log­dansen just, lan­dar hon i en önskan om att vän­nerna från Stock­holms mondäna tan­gopalats om så bara en enda gång finge uppl­eva detta. Att få vara en del av detta folk.“
Den som vill läsa mer om Ester Blenda kan införskaffa Mar­gareta Ståls avhan­dling “Sig­na­turen Ban­sai. Pennskaft och reporter i det tidiga 1900-talet” (Insti­tu­tio­nen för jour­nal­is­tik och masskom­mu­nika­tion. Göte­borgs uni­ver­sitet. 2002.) som beskriver ett vik­tigt skede i svensk jour­nal­is­tik, där det mod­erna reportaget utveck­lades — inte minst av kvinnliga reportrar.