SPRÅKBRÅK: Fröding som bilsäljare

Överkörd skald.

DET BÖRJADE HUR bra som helst. Vem hade för några år sedan kun­nat gissa att den hård­föra rock­grup­pen Mando Diao skulle ligga på Sven­sk­top­pen med en låt som hette Strövtåg i hem­byg­den?
De har legat där i tolv veckor nu. Albumet Infruset med tolkningar av Gustaf Fröd­ings mörkare dik­ter var en välförtjänt kri­tik­er­framgång för Mando Diao.
Deras Strövtåg i hem­byg­den är första sån­gen i dik­ten med samma namn där Fröd­ing gör en sorgmodig resa till sin barn­doms Värm­länd­ska miljöer. I andra sån­gen finns de kända raderna: …den dun­gen är mig kär, min barn­dom susar där.
Det Mando Diao sjunger om är Fröd­ings sökande efter sin far Fer­di­nand, den av släk­ten stäm­plade oduglin­gen, och vars känsla av oför­måga och miss­ly­ckande sonen bar med sig genom livet.
I en annan dikt om sin far, En främ­mande man, skriver han:
Jag ville närma mig, jag ville bära
den tunga tyngd, som gjort hans liv eländigt,
men han vek undan, när jag nådde nära,
och mel­lan oss låg sval­get vitt som ständigt.
Hans läp­par voro fast till­sam­manslutna
omkring det bit­tra tärande för­flutna.
Det Fröd­ing hit­tar är en kall tomhet. I Strövtåg i hem­byg­den ställer han den skick­ligt mot det ljusa Värm­länd­ska land­skapet. Mando Diaos melodi är kon­ge­nial med tex­ten.
Men hur kon­ge­nial är den kalla tomheten med Volvo V40 Cross Coun­try? Mando Diao har sålt sån­gen till Volvo som använ­der den i sin tv-reklam. Själva säger de glatt att de vill få ut så mycket pen­gar som möjligt av sin musik och glöm­mer att de sam­tidigt under­gräver den.
Man kan lugnt säga att Gustaf Fröd­ing hade en bety­dligt ser­iösare inställ­ning till sin konst.
Nu hör vi sån­gen i tv-reklamen och kan kon­stat­era att det slu­tade gan­ska illa för Mando Diao.