Korridorsnack nya trenden i Svt

Kor­ri­dorsnack i Agenda

HAR NI LAGT MÄRKE till den nya tren­den på Svt-nyheter: kor­ri­dor­in­ter­vjun. Ständigt ser man den numera i Rap­port och Aktuellt, inter­vjuer med en per­son som sit­ter på en stol i en kor­ri­dor. Det kan vara på Livsmedelsver­ket, i ett kom­mu­nal­hus eller var som helst där det finns en kor­ri­dor med kon­tors­dör­rar i långa rader och det får gärna passera en tjän­ste­man i bak­grun­den.
Inter­vjun inleds alltid med att vi får se hela upprigget med kam­era, lamp­sta­tiv, slad­dar och reportern på en stol och inter­vju­per­so­nen på en annan mit­te­mot.
(En par­al­lell är de nya söndagsin­ter­vjuerna på mor­gonen i P1 — som tyvärr ersatt Stil — som är en ängslig efter­ap­n­ing av pod­cast­for­matet med lite dös­nack innan själva inter­vjun bör­jar.)
Kor­ri­dor­in­ter­vjuerna har antagli­gen hit­tats på för att “förnya” nyhets­for­matet sedan den förra tren­den, att ståorna ersattes av rörliga repor­trar som pre­cis när de pratat färdigt van­drar ur bild. Alla dessa traskande män­niskor med en mikro­fon i han­den blir ju bara töntiga till slut.
Och nu kor­ri­dor­for­matet. Är detta resul­tatet av de många, långa och dyra kurs­erna med inter­vjugu­run John Sawatsky som Svt investerat i? Eller det var ju några år sedan och de har väl fal­lit i glöm­ska.
Klart är ändå att själva inter­vjuerna inte blir bät­tre av att de utförs i en kor­ri­dor.
Det är aldrig bra när ytan blir vik­ti­gare än innehål­let. Som i sönda­gens Agenda med inslaget om upproret mot (Vem fick för­resten den korkade idén att döpa den till Decem­beröv­eren­skom­melsen och förse kri­tik­erna med en satirisk förko­rt­ning, Decem­beruppgörelsen, DU, hade varit min­dre självmål.)
Fyra mod­er­ata skån­ska kom­mu­nal­råd som vill riva upp pre­sen­ter­ades snyggt när de kom från fyra håll i en park och häl­sade på varan­dra. Sedan stod de runt ett bord och fick säga samma sak fyra gånger i inklippta när­bilder.
Men frå­gorna? Inte en enda mot­fråga fick de. Ska Alliansen fälla regerin­gen och skapa nytt poli­tiskt kaos? Och vad säger de efter nästa val om Alliansen är i samma sit­u­a­tion som vän­ster­regerin­gen idag? Är lika oön­skvärd då?
Inslaget kom­plet­ter­ades med en inter­vju med SvD:s poli­tiske chefredak­tör Tove Lifven­dahl.
Som, just det, satt i en korridor.