SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Jan Björklund (fp)

Ett skolex­em­pel.

START
His­to­rieläraren Björk­lund inleder med en lång utläg­gn­ing om Gotländsk medeltid som bland annat innehåller frasen: “glob­alis­erin­gens första pus­sel­bitar”. Den myn­nar ut i att invan­drare alltid bidragit till Sveriges utveck­ling. Lek­tio­nen avs­lu­tas med: “Sverige har varit ett öppet land i tusen år. Och Sverigevän­ner, det ska Sverige vara i fort­sät­tnin­gen också.“
Utgå från plat­sen, ge per­spek­tiv bakåt, avs­luta med nuet. Ett retoriskt skol(!)exempel. Dessu­tom snor han sd:s “Sverigevän­ner”.
SLUT
Björk­lund avs­lu­tar med Alliansens oblig­a­toriska kri­tik mot den rödgröna-koalitionen som inte exis­terar, ett tema vi kom­mer att få höra till leda det när­maste året.
Han cit­erar Ste­fan Löfvens senaste utta­lande i frå­gan: “…det har väl­jarna rätt att få besked om, men det finns mängder av lös­ningar på det.“
Det lud­diga, för att inte säga mycket lud­diga, Löfven-citatet intro­duc­erar Björk­lund med: “Klockan 14.56 kom det ut på TT”. Därmed ger han det större tyngd, unge­fär som en vik­tig kom­mu­niké från det socialdemokratiska par­tikansliet. Allt för att öka löjes-koefficienten. Återi­gen gott retoriskt hand­lag.
Sedan kan man säga att det även finns mängder av lös­ningar på hur ett Alliansalter­na­tiv skulle kunna se ut, med © eller (kd) eller båda ute ur riksdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *