SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Stefan Löfven (s)

Mod­ern hälsare.

START
Ste­fan Löfven bör­jar med att gå fram och hälsa på några av de ung­do­mar som ställt upp sig bakom talarstolen. Man hör honom säga “Hal­loj!“
Anti­n­gen är det gam­meltöntigt eller också är det helt rätt. Antagli­gen det senare för framträ­dan­det är väl genomtänkt. Att till exem­pel ha entu­si­astiska ung­do­mar kring sig är en kopia av pres­i­dent Oba­mas möten. Så hade också socialdemokra­terna bju­dit in hans valkam­pan­jledare Jen­nifer O´Mailey Dil­lon till Almedalen.
SLUT
“Vän­ner valet är vårt att vinna — framti­den är vår att forma!“
Ordet Vän­ner använde alla par­tiledare, utom Jim­mie Åkesson och Jan Björk­lund som sa Sverigevän­ner.
Olof Palme sa kam­rater, den klas­siska arbetarrörelse-hälsningen. Ste­fan Löfven kanske tycker den låter för mil­i­tant. Eller för ålder­dom­lig. Han lutar sig mer mot Obama än Palme.
“Hal­loj vän­ner!” lig­ger nog mer i tiden.

SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Jan Björklund (fp)

Ett skolex­em­pel.

START
His­to­rieläraren Björk­lund inleder med en lång utläg­gn­ing om Gotländsk medeltid som bland annat innehåller frasen: “glob­alis­erin­gens första pus­sel­bitar”. Den myn­nar ut i att invan­drare alltid bidragit till Sveriges utveck­ling. Lek­tio­nen avs­lu­tas med: “Sverige har varit ett öppet land i tusen år. Och Sverigevän­ner, det ska Sverige vara i fort­sät­tnin­gen också.“
Utgå från plat­sen, ge per­spek­tiv bakåt, avs­luta med nuet. Ett retoriskt skol(!)exempel. Dessu­tom snor han sd:s “Sverigevän­ner”.
SLUT
Björk­lund avs­lu­tar med Alliansens oblig­a­toriska kri­tik mot den rödgröna-koalitionen som inte exis­terar, ett tema vi kom­mer att få höra till leda det när­maste året.
Han cit­erar Ste­fan Löfvens senaste utta­lande i frå­gan: “…det har väl­jarna rätt att få besked om, men det finns mängder av lös­ningar på det.“
Det lud­diga, för att inte säga mycket lud­diga, Löfven-citatet intro­duc­erar Björk­lund med: “Klockan 14.56 kom det ut på TT”. Därmed ger han det större tyngd, unge­fär som en vik­tig kom­mu­niké från det socialdemokratiska par­tikansliet. Allt för att öka löjes-koefficienten. Återi­gen gott retoriskt hand­lag.
Sedan kan man säga att det även finns mängder av lös­ningar på hur ett Alliansalter­na­tiv skulle kunna se ut, med © eller (kd) eller båda ute ur riksdagen.