SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Jonas Sjöstedt (v)

Sku­tans utkik

START
“Välkom­men till Got­land, en av alla de kom­muner i lan­det som vi styr väl till­sam­mans med miljö­par­tiet och socialdemokra­terna.“
Ett gott försök att trumma in det röd-gröna-alternativet även i riks­dagsvalet. Men man undrar om Jonas Sjöst­edt upp­märk­sam­mat att det inte län­gre är Mona Sahlin som styr socialdemokra­terna.
Kom­munpoli­tik är en sak, riks­da­gen en helt annan.
SLUT
“Då mina vän­ner, då är det dags att ändra kurs på den här sku­tan, då vill vi bygga ett samhälle på omtanke, jäm­ställd­het och rättvisa. Vi är beredda. Till­sam­mans gör vi det!“
Jim­mie Åkesson använde också skut-metaforen i sin slut­mening. Men till skill­nad från Jonas Sjöst­edt har han knap­past någon möj­lighet att komma upp på kom­man­do­bryg­gan.
Vän­ster­par­tiet har det, men hur mycket de får att säga till om där beror på hur mycket de styrs av den ide­ol­o­giska utkiken. Jonas Sjöst­edt kanske får klät­tra ner från mas­ten och göra en hel del kompromisser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *