Du sköna nya journalistvärld

JAG LÄSER ETT referat av ett före­drag som Afton­bladets mobilredak­tör Ted Kudi­noff höll på en kon­fer­ens i Ams­ter­dam. Och får en inblick i vilka kri­terier som styr den nya jour­nal­is­tiken. Nyt­tigt att veta för en gam­mal pap­per­sräv.
Att kväll­stid­ningar alltid varit på det klara med vad som säl­jer är inget nytt. Men här talar vi bor­tom rubriker och löps­ed­lar.
Afton­bladet Plus har 1,8 miljoner besökare på mobilen varje dag och för att fånga in läsare har man inte bara en redak­tion utan också trafik­an­a­lytiker för att bäst förstå vad pub­liken vill ha.
Ted Kudi­noff bet­on­ade, enligt refer­atet på journalism.co.uk, att det var vik­tigt med full hän­given­het på alla nivåer, från chefredak­tör till repor­trar, deskar och ana­lysteam.
Han berät­tade att sex och rela­tioner är per­fekta för mobilen. Anled­nin­gen är att läsarna har sin smart­phone med sig hela tiden och där­för känns den mer pri­vat jäm­fört med datorer som kanske delas med hela famil­jen.
Även nöjes­tex­ter är gång­bara på mobilen. Läsarna letar alltid efter extra­ma­te­r­ial kring kändisar och pop­ulära tv-program.
Krim är också pop­pis, särskilt kväl­lar och hel­ger: “Vi kan skriva näs­tan vad som helst om krim­i­nalitet och mys­tik och det säl­jer”, sa Kudi­noff enligt refer­atet.
Redak­tio­nen job­bar väldigt nära ana­lysteamet för att iden­ti­fiera tid­punk­terna för topp­trafik i mobil­tele­fon­erna och skräd­darsy tex­ter som pas­sar.
Dessa tider är 6.30 — 9.00 på mor­gonen, klockan tolv på dagen och mel­lan 18.00 och 23.30 på kvällen. De är nära knutna till läsar­nas mobil­be­teen­den. Man anpas­sar en topp­story för dessa tider för att det ska stämma med vad läsarna vill ha.
Det är inte bara är unga som läser i mobilen, Afton­bladet har även många äldre läsare, där­för måste de veta vilka ämnen som säl­jer bäst vid vilka tillfällen.
Hän­given­heten till innehåll som är anpas­sat till betal-idéer behöver spri­das ut över organ­i­sa­tio­nen för att det ska fungera, menade Kudi­noff och han försäkrar sig om att repor­trarna är med­vetna om att deras artik­lar förvän­tas dra till sig nya prenu­mer­an­ter.
Så långt refer­atet.
Nästa steg är väl att anpassa mate­ri­alet indi­vidu­ellt. Man vet vad en speciell läsare brukar klicka på och top­par med det i just den per­so­n­ens mobil­tele­fon. Unge­fär som när ICA skickar ut rabat­ter på varor man brukar handla.
Mer kom­mer­siell än så kan väl knap­past jour­nal­is­tiken bli.
Nack­de­len är att man frestas skriva “näs­tan vad som helst”. Vilken reporter vill skriva “vad som helst”? Jag tror att de flesta vill skriva något vik­tigt och rel­e­vant.
För en kväll­stid­ning är detta bara en för­längn­ing av gamla lös­num­mer­strate­gier. Men klickan­det är inte heller något nytt. Fråga kungen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *