SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Stefan Löfven (s)

Mod­ern hälsare.

START
Ste­fan Löfven bör­jar med att gå fram och hälsa på några av de ung­do­mar som ställt upp sig bakom talarstolen. Man hör honom säga “Hal­loj!“
Anti­n­gen är det gam­meltöntigt eller också är det helt rätt. Antagli­gen det senare för framträ­dan­det är väl genomtänkt. Att till exem­pel ha entu­si­astiska ung­do­mar kring sig är en kopia av pres­i­dent Oba­mas möten. Så hade också socialdemokra­terna bju­dit in hans valkam­pan­jledare Jen­nifer O´Mailey Dil­lon till Almedalen.
SLUT
“Vän­ner valet är vårt att vinna — framti­den är vår att forma!“
Ordet Vän­ner använde alla par­tiledare, utom Jim­mie Åkesson och Jan Björk­lund som sa Sverigevän­ner.
Olof Palme sa kam­rater, den klas­siska arbetarrörelse-hälsningen. Ste­fan Löfven kanske tycker den låter för mil­i­tant. Eller för ålder­dom­lig. Han lutar sig mer mot Obama än Palme.
“Hal­loj vän­ner!” lig­ger nog mer i tiden.

SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Annie Lööf ©

Långsamhetens talare.

START
“Vän­ner, världen är inte svart eller vit. Sverige är inte rött eller blått. Och jag vägrar att stå och se på när svensk poli­tik långsamt för­vand­las till en her­rekiper­ing i sju nyanser av grått.“
Ett fem­i­nis­tisk anslag som utmyn­nar i hennes röda hår och envishet och att Sverige behöver reformer i största allmän­het. Man kanske hade vän­tat sig att den enda kvinnliga par­tiledaren efter den slående bilden av her­rekiperin­gen skulle komma med några förslag till var­för kvin­nor ska rösta just på Cen­ter­par­tiet.
SLUT
“Politik.….…..det är att vilja.……något .”(Vem sa åt henne att ständigt göra så långa onaturliga pauser i talet? Fälldin?)
Palmes ande svä­var över Almedalen så till den milda grad att de borg­erliga kän­ner sig tvin­gade att förhålla sig till den socialdemokratiska tra­di­tio­nen (Rein­feldt hyl­lade Sahlin).
Annie Lööf slu­tar med att hon vill “bygga ett Sverige som är grönare, fri­are, före­tagsam­mare.” Något som hela her­rekiperin­gen kan skriva under på. Även en grå socialdemokrat.

SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Jonas Sjöstedt (v)

Sku­tans utkik

START
“Välkom­men till Got­land, en av alla de kom­muner i lan­det som vi styr väl till­sam­mans med miljö­par­tiet och socialdemokra­terna.“
Ett gott försök att trumma in det röd-gröna-alternativet även i riks­dagsvalet. Men man undrar om Jonas Sjöst­edt upp­märk­sam­mat att det inte län­gre är Mona Sahlin som styr socialdemokra­terna.
Kom­munpoli­tik är en sak, riks­da­gen en helt annan.
SLUT
“Då mina vän­ner, då är det dags att ändra kurs på den här sku­tan, då vill vi bygga ett samhälle på omtanke, jäm­ställd­het och rättvisa. Vi är beredda. Till­sam­mans gör vi det!“
Jim­mie Åkesson använde också skut-metaforen i sin slut­mening. Men till skill­nad från Jonas Sjöst­edt har han knap­past någon möj­lighet att komma upp på kom­man­do­bryg­gan.
Vän­ster­par­tiet har det, men hur mycket de får att säga till om där beror på hur mycket de styrs av den ide­ol­o­giska utkiken. Jonas Sjöst­edt kanske får klät­tra ner från mas­ten och göra en hel del kompromisser.

SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Fredrik Reinfeldt (m)

Ursäkta, när bör­jar matchen?

START
Fredrik Rein­feldt skulle just öppna munnen när han avbröts av en talkörskupp i de bakre leden, några nazis­ter enligt uppgift. I stäl­let för att inte låt­sas om något, vän­tade statsmin­is­tern och blev därmed sit­u­a­tio­nens herre. Han fick hjälp av pub­liken som buade.
När kören tyst­nat sa han: “Jag kom­mer till er men lite senare.” Därefter gick han efter manus och bad de i pub­liken som var där förra året att räcka upp en hand.
Det lättsamma pas­sar inte Rein­feldt, han är inte den jovi­aliska typen. Men det är lite bät­tre när han är spon­tan än när han ska vara lättsam enligt manus.
SLUT
“Om tolv månader kom­mer jag till­baks hit och då är jag ännu mera för­beredd än tidi­gare och då är fort­farande de röd­gröna helt utan för­bere­delser, då bör­jar matchen. Tack ska ni ha!“
Detta är en fel­analys. När Rein­feldt står där i Almedalen nästa år har redan matchen bör­jat. Den bör­jar i maj med EU-valet som kom­mer att bli vik­tigt för den kom­mande val­rörelsen till riks­da­gen.
Om han för­lorar första halvlek blir den andra tung. Rein­feldt bör nog för­bereda sig innan matchen och inte i halvlek.

SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Jimmie Åkesson (sd)

Sne­seglare?

START
“Oj då! (långa applåder) Tack så hem­skt mycket. Ni får tänka på en sak, vi har bara en timmes tv-tid här, vi måste hinna med allti­hop. Jag har mycket att säga ska ni veta.“
Sedan ägnar sig Jim­mie Åkesson en lång stund åt något skämt om säll­skapsspelet Rap­pakalja som Göran Häg­glund haft i sitt tal dagen innan. Och försöker skämta själv. Det känns som en timme.
SLUT
“Sverigevän­ner, kän­ner ni också hur vin­den till­tar? Vi är den friska till­t­a­gande vind som sveper över lan­det. Nästa år gäller det, då blåser vi Rein­feldt, Löfven och dom andra på möj­ligheten att fort­sätta styra sku­tan mot de mörkaste vat­ten.“
En vind är en sliten poli­tisk metafor. Och den kan tolkas lite hur som helst. Jag tycker den där vin­den mest blåser inuti själva par­tiet.
Möjli­gen rik­tade sig Åkesson till seglarna i Got­land runt.