SPRÅKBRÅK: Tidningarnas rabattkrig

Rabatthys­teri.

DET VERKAR RÅDA rena paniken bland de stora mor­gon­tid­ningarna. Man ful­lkom­ligt överöses med lockande prenu­mer­a­tionser­b­ju­dan­den. Tala om köparens mark­nad.
Vi har just nu en gratismå­nad med GP. Eller var det två? Den fort­sät­ter att komma. Sedan tidi­gare har vi även SvD på hel­gen i en löpande tremå­nader­sprenu­mer­a­tion.
Härom dagen fick vi en räkn­ing på  703 kro­nor för nästa period. Sam­tidigt dim­per det ner tre (!) olika erb­ju­dan­den, samtliga 7-dagars pap­per och dig­i­talt:
* Gratis i en månad.
* 5 veckor för 50 kro­nor.
* 10 veckor för 299 kro­nor.
Dessu­tom ringer en tele­fon­försäl­jare och erb­juder 10 hel­ger för 399 kro­nor (i ett av pos­tut­s­kicken kostar 10 hel­ger 199 kro­nor!).
Kan detta vara annat än panikåt­gärder för att fånga in läsare? Vem beta­lar en helår­sprenu­mer­a­tion på Sven­skan? Det finns lik­som ingen anled­ning.
Givetvis sa jag genast upp den löpande hel­gprenu­mer­a­tio­nen. Byter ut räknin­gen på 703 kro­nor mot en 7-dagarstidning i en månad för 0 kro­nor i den fasta förviss­nin­gen om att efter den månaden kom­mer nya lockande erb­ju­dan­den.
Om man som oss kan tänka sig att växla mel­lan SvD, DN och GP är det bara att sitta och vänta.
En annan tele­fon­försäl­jare erb­jöd DN i ett halvår: “Kostar bara 272 kro­nor”. Det visade sig förstås vara i månaden när man frå­gade när­mare.
En ordi­narie DN-prenumeration ett halvår kostar på hem­si­dan 3.273 kro­nor, 545 per månad. Men när jag ringer kundtjänst och frå­gar får jag genast en rabatt på 25 pro­cent (819 kro­nor bil­li­gare), alltså 409 kr/mån.
Dessu­tom kom ett erb­ju­dande på posten om DN i en månad för 99 kro­nor (ordi­narie pris anges till 592 kr — var de nu fått den siffran ifrån, den borde vara lägre). Man kan också få DN dig­i­talt i tre månader för 99 kro­nor. SvD erb­juder tio veckor för samma pris.
Det vore intres­sant att veta hur stor del av upplagorna som är “luft”, som man sa förr om rabat­ter­ade prenu­mer­a­tioner.
Erb­ju­dan­den haglar och tid­ningsläsarna behöver bara sitta och avvakta. Just nu vän­tar vi på att GP ringer upp, för det gör de snart. Pap­per­stid­nin­gen har aldrig varit billigare.