SPRÅKBRÅK: Tidningarnas rabattkrig

Rabatthys­teri.

DET VERKAR RÅDA rena paniken bland de stora mor­gon­tid­ningarna. Man ful­lkom­ligt överöses med lockande prenu­mer­a­tionser­b­ju­dan­den. Tala om köparens mark­nad.
Vi har just nu en gratismå­nad med GP. Eller var det två? Den fort­sät­ter att komma. Sedan tidi­gare har vi även SvD på hel­gen i en löpande tremå­nader­sprenu­mer­a­tion.
Härom dagen fick vi en räkn­ing på  703 kro­nor för nästa period. Sam­tidigt dim­per det ner tre (!) olika erb­ju­dan­den, samtliga 7-dagars pap­per och dig­i­talt:
* Gratis i en månad.
* 5 veckor för 50 kro­nor.
* 10 veckor för 299 kro­nor.
Dessu­tom ringer en tele­fon­försäl­jare och erb­juder 10 hel­ger för 399 kro­nor (i ett av pos­tut­s­kicken kostar 10 hel­ger 199 kro­nor!).
Kan detta vara annat än panikåt­gärder för att fånga in läsare? Vem beta­lar en helår­sprenu­mer­a­tion på Sven­skan? Det finns lik­som ingen anled­ning.
Givetvis sa jag genast upp den löpande hel­gprenu­mer­a­tio­nen. Byter ut räknin­gen på 703 kro­nor mot en 7-dagarstidning i en månad för 0 kro­nor i den fasta förviss­nin­gen om att efter den månaden kom­mer nya lockande erb­ju­dan­den.
Om man som oss kan tänka sig att växla mel­lan SvD, DN och GP är det bara att sitta och vänta.
En annan tele­fon­försäl­jare erb­jöd DN i ett halvår: “Kostar bara 272 kro­nor”. Det visade sig förstås vara i månaden när man frå­gade när­mare.
En ordi­narie DN-prenumeration ett halvår kostar på hem­si­dan 3.273 kro­nor, 545 per månad. Men när jag ringer kundtjänst och frå­gar får jag genast en rabatt på 25 pro­cent (819 kro­nor bil­li­gare), alltså 409 kr/mån.
Dessu­tom kom ett erb­ju­dande på posten om DN i en månad för 99 kro­nor (ordi­narie pris anges till 592 kr — var de nu fått den siffran ifrån, den borde vara lägre). Man kan också få DN dig­i­talt i tre månader för 99 kro­nor. SvD erb­juder tio veckor för samma pris.
Det vore intres­sant att veta hur stor del av upplagorna som är “luft”, som man sa förr om rabat­ter­ade prenu­mer­a­tioner.
Erb­ju­dan­den haglar och tid­ningsläsarna behöver bara sitta och avvakta. Just nu vän­tar vi på att GP ringer upp, för det gör de snart. Pap­per­stid­nin­gen har aldrig varit billigare.

SPRÅKBRÅK: Allt inte sagt om Hörby

DET ÄR EN stor tid­ning­shög att gå igenom efter en semes­ter­resa. Bläd­dran­det går för det mesta snabbt men då och då är det något man måste läsa.
I SvD:s kul­tur­del den 11 augusti till exem­pel. Jag trodde att mediemyten om kom­mu­nal­rådet i Hörby som lät avbilda sig själv i romersk rust­ning med plym­försedd hjälm på kom­munhusets vägg, redan var föredöm­ligt utbe­nad av Medierna i P1. His­to­rien gick över världen som en skan­dal. Men som van­ligt var den över­driven. Kom­mu­nal­rådet Lars Ahlkvist är en av hun­dra avmålade per­soner på väg­gmål­nin­gen.
Vad fick SvD att spendera ytterli­gare sex sidor på sto­ryn? Jag bör­jade läs­nin­gen med en skep­tisk min. Men snabbt drogs jag in i Erik Eje Almqvists reportage.
Det visade sig vara mer att berätta. Almqvist gör kon­st­nären, Johan Falk­man, till huvud­per­son och får därmed ytterli­gare ett per­spek­tiv på den märk­liga his­to­rien.
Det är fyra per­soner som spelat cen­trala roller i sto­ryn. Alla pre­sen­teras i inled­nin­gen som är en scen från invi­gnin­gen.
Kom­mu­nal­rådet “ställer sig bakom podiet och smackar i head­setet”.
Kon­st­nären vaggar på stolen “…i knall­röda glasö­gon och svart skjorta med broder­ade blom­mor”.
Och två rader län­gre bort sit­ter inkas­somiljonären Anders Jarl­skog och stryker “bort en damm­tuss från sin tunna ullka­vaj.“
Den fjärde per­so­nen pre­sen­teras bara kort. Det räcker med att nämna hennes namn för att locka till vidare läs­ning: den egyp­tiska för­fattaren Nawal ElSaadawi. Vad i hela friden gör hon där?
Det är ett väl­skrivet reportage och med stil­säkra bilder av Daniel Nils­son. Jag plöjde alla sex sidorna, trots (eller kanske på grund av) att jag var måt­tligt intresserad i inled­nin­gen.
Det finns alltid nya aspek­ter att krama ur en story. Allt­ing är aldrig sagt. Inte ens om Hörby.

http://www.svd.se/kultur/kalabaliken-i-horby_8412778.svd