SPRÅKBRÅK: Chefer som undergräver sig själva

LEGETIMITET ÄR ORDET. SU-chefen Bar­bro Fridén köpte kom­mu­nika­tion­skon­sul­ter för 116.197 kro­nor — och lärde sig ingent­ing.
När GP nyli­gen pub­licer­ade sin granskn­ing om SU-ledningens vid­lyftiga fak­turor hän­visade hon till andra. Det behövs ingen mediekon­sult för att klargöra regel 1A när det blåser: Göm dig inte, träd fram!
Dag två ställde hon upp på en 34 minut­ers chatt.
Någon ansåg att dessa sum­mor är peanuts i SU:s hela bud­get. Men då mis­sar man något. Det hand­lar inte om kro­nor och ören eller hur mycket godis SU-ledningen prop­par i sig på en kon­fer­ens.
Sak­ens kärna är legit­imitetens prin­cip.
När en auk­toritet vill att vi andra ska lyssna och vara med på tåget har det bety­delse hur den själv beter sig. Att leda utan legit­imitet är i läng­den en omöj­lighet. Vem tar till exem­pel en före­tagsledare som kräver miljoner i månad­slön och bonusar på all­var?
Förvå­nans­värt många ledare inser inte att de är sår­bara för opin­io­nen från dem de ska leda. Trots alla kost­bara medi­eträningar.
Bar­bro Fridén beta­lade 45 000 kro­nor plus moms för råd från Lars Löf­gren.
Jag inter­vjuade honom en gång när han var Dra­ma­tenchef och han gav mig (allde­les gratis) ett gam­malt värm­länd­skt vis­dom­sord som Bar­bro Fridén tydli­gen inte fick ta del av: “Håll rumpan styv när det svänger”.

Pub­licerad i GP Kul­tur 15 okto­ber 2013

SPRÅKBRÅK: Tidningarnas rabattkrig

Rabatthys­teri.

DET VERKAR RÅDA rena paniken bland de stora mor­gon­tid­ningarna. Man ful­lkom­ligt överöses med lockande prenu­mer­a­tionser­b­ju­dan­den. Tala om köparens mark­nad.
Vi har just nu en gratismå­nad med GP. Eller var det två? Den fort­sät­ter att komma. Sedan tidi­gare har vi även SvD på hel­gen i en löpande tremå­nader­sprenu­mer­a­tion.
Härom dagen fick vi en räkn­ing på  703 kro­nor för nästa period. Sam­tidigt dim­per det ner tre (!) olika erb­ju­dan­den, samtliga 7-dagars pap­per och dig­i­talt:
* Gratis i en månad.
* 5 veckor för 50 kro­nor.
* 10 veckor för 299 kro­nor.
Dessu­tom ringer en tele­fon­försäl­jare och erb­juder 10 hel­ger för 399 kro­nor (i ett av pos­tut­s­kicken kostar 10 hel­ger 199 kro­nor!).
Kan detta vara annat än panikåt­gärder för att fånga in läsare? Vem beta­lar en helår­sprenu­mer­a­tion på Sven­skan? Det finns lik­som ingen anled­ning.
Givetvis sa jag genast upp den löpande hel­gprenu­mer­a­tio­nen. Byter ut räknin­gen på 703 kro­nor mot en 7-dagarstidning i en månad för 0 kro­nor i den fasta förviss­nin­gen om att efter den månaden kom­mer nya lockande erb­ju­dan­den.
Om man som oss kan tänka sig att växla mel­lan SvD, DN och GP är det bara att sitta och vänta.
En annan tele­fon­försäl­jare erb­jöd DN i ett halvår: “Kostar bara 272 kro­nor”. Det visade sig förstås vara i månaden när man frå­gade när­mare.
En ordi­narie DN-prenumeration ett halvår kostar på hem­si­dan 3.273 kro­nor, 545 per månad. Men när jag ringer kundtjänst och frå­gar får jag genast en rabatt på 25 pro­cent (819 kro­nor bil­li­gare), alltså 409 kr/mån.
Dessu­tom kom ett erb­ju­dande på posten om DN i en månad för 99 kro­nor (ordi­narie pris anges till 592 kr — var de nu fått den siffran ifrån, den borde vara lägre). Man kan också få DN dig­i­talt i tre månader för 99 kro­nor. SvD erb­juder tio veckor för samma pris.
Det vore intres­sant att veta hur stor del av upplagorna som är “luft”, som man sa förr om rabat­ter­ade prenu­mer­a­tioner.
Erb­ju­dan­den haglar och tid­ningsläsarna behöver bara sitta och avvakta. Just nu vän­tar vi på att GP ringer upp, för det gör de snart. Pap­per­stid­nin­gen har aldrig varit billigare.