Reportaget i korthet

PLÖTSLIGT KOMMER  här några sam­man­fat­tande punk­ter om att skriva reportage:

 • Reportagets karak­tär är inte det kon­st­närliga språket. Det är analy­sen, när­varon, obser­va­tion­erna. Reportage är en arbetsmetod.
 • Till de van­liga byg­g­ste­narna skriftliga och muntliga käl­lor tillkom­mer en tredje: reportern själv.
 • Reportaget har en annan and­ning än artikeln.
 • Över­raska gärna i inled­nin­gen, men ge aldrig fal­ska löften.
 • Se upp med mit­ten där många gått på grund.
 • Detal­jer­nas bety­delse. Ver­bens kraft.
 • Skriv inte — berätta!
 • Skriv enkelt om det svåra. Kom­plicera det banala.
 • Ett reportage kan inte bara baseras på fakta. Ge av dig själv!
 • Bli inte för detaljrik: “Genom att hålla inne med vissa saker läg­ger för­fattaren tysta möj­ligheter till sin berättelse”.
 • Tänk filmiskt, i scener.

Hitta:

 • En utsik­t­spunkt, ett per­spek­tiv. Förd­jupa. Våga!
 • His­to­riens in– och utgångar
 • Dynamisk symbol-ledmotiv. Karak­täris­tiska detal­jer som säger något om helheten.
 • Det ovan­liga. Inte ICA, pizzer­ian eller F-kassan, utan butiken som säl­jer sällskapsdjur.
 • Spåret. Gör en dis­po­si­tion. En karta, en rutt. Dela in avs­nitt vad ska vara med i första, andra osv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *