Slentrian att inleda med scener

MUSPEKAREN RÖR SIG oroligt över skär­men. Klickar på en mapp. Nej, inte här. Klickar på en annan mapp som det står “Blog­g­tex­ter” på. Nej, inte här heller.
Kanske har jag inte skrivit om det ändå.  Jag letar efter ämnet scenin­led­ningar, har bestämt för mig att jag berört ämnet i någon blog­g­text tidi­gare.
Det jag vill säga är att det inte alltid är så lyckat att börja ett reportage med en scen. Det har gått slen­trian med denna form av inled­ning. Många inser inte vilka krav som ställs på sce­nen för att den ska försvara sin plats.
Det kan ofta vara bra med en sug­ges­tiv scen, läsaren kas­tas in i ämnet och fån­gas. Men en scen eller anek­dot i bör­jan av en text ska­par förvänt­ningar. Den kan bli för­bryl­lande om den inte är bety­delse­bärande för sto­ryn.
Inled­nin­gen på den här tex­ten till exem­pel är inte särskilt lyckad efter­som det helt enkelt inte är intres­sant för läsaren att få reda på att jag inte vet om jag skrivit om ämnet förut. Det hör lik­som inte till ämnet.
Van­liga fel är en miljöbeskrivn­ing som bara är en miljöbeskrivn­ing. Den kan vara hur levande som helst men har ingent­ing att göra med själva sto­ryn. Eller att den kände skåde­spelaren kom­mer för sent och beställer ett glas min­er­al­vat­ten. Om nu inte per­so­nen fått sparken från en filmin­spel­ning på grund av alko­hol­prob­lem. I annat fall är jag inte intresserad av vad inter­vjuof­fer beställer när de träf­far reportern.
Sce­nen måste peka framåt och måste vara rel­e­vant för det som ska komma. Efter sce­nen bör det komma något som på engel­ska heter “nut-graph”, alltså att man:
1) talar om för läsaren vad detta hand­lar om.
2) förk­larar nyck­elfakta läsaren behöver förstå.
3) talar om var­för tex­ten är vik­tig.
Jag är förtjust i scener som sät­ter lite myror i huvudet på läsaren, men förvir­rin­gen får inte pågå för länge. Snabbt in med en “nut-graph”.
Till sist, något många glöm­mer: det kan vara effek­t­fullt att avs­luta tex­ten med en scen också. En upplös­ning där allt förklaras.

Inte allt genast!

EN VANLIG SJUKA i nyhet­s­tex­ter är reporterns ängs­lighet över fak­tauppgifter. Man måste säga så mycket redan i inled­nin­gen.
Lyd ett gott råd: ta det lugnt, läsaren behöver inte alls veta allt genast. Por­tion­era ut fak­ta­ma­te­ri­alet.
Ibland har folk långa namn och ännu län­gre tit­lar. Det tar halva ingressen om man måste skriva: ”, säger Ulla-Stina Berntsson-Fröberg, samord­ningsans­varig för individ-och famil­jeom­sorg på socialkon­toret”.
Här kanske man ska nöja sig med ”säger en ans­varig” och återkomma till namn och titel län­gre ner i tex­ten —  eller strunta i citatet.
Efter ingressen ska man förk­lara vad det hela hand­lar om. Då blir tex­ten ofta fram­tung, eller front­loaded (var­för låter ofta engel­ska uttryck så mycket bät­tre?)
För mycket hän­der för snabbt och läsaren tap­par intres­set. Det gör också vinkeln dif­fus och då hjälper det inte hur skarp den var i ingressen.
Var inte rädd att vänta med att tala om vad skolan heter, vilken bak­grund en per­son har, från vilken sta­tion räddningsstyrkan kom och så vidare.
Gen­er­alis­era i bör­jan, bli mer speci­fik län­gre ner i tex­ten. Por­tion­era ut fakta i den takt som läsaren behöver den. Då är chansen större att läsaren inte bläd­drar vidare.
Att använda fak­taru­tor till tråkiga siffror är inte heller en dum idé.

 

Chuck Berry-ingresser

NÄR MAN PRATAR med repor­trar är det många som har mycket bestämda meningar om hur ingresser skall skri­vas. Och fram­förallt vad man inte får göra. Man får inte skriva län­gre än sex satta rader, man får inte använda prat­mi­nus, man får inte ha några utgån­gar osv.
Som­liga tid­ningar har strikta regler för hur ingresser ska skri­vas. En sak är säker: de var län­gre förr — och mer vari­a­tion­srika. När såg någon en gam­mal hed­erlig punk­t­ingress senast? Alltså starta med en uppräkn­ing av det vik­ti­gaste med svarta punk­ter fram­för varje rad.
Per­son­li­gen tycker jag sexrad­sregeln är till stor hjälp. Den tvin­gar mig att i kon­cen­tr­erad form for­mulera vad som är vik­tigt i artikeln. Alltså, den bekäm­par det van­li­gaste och all­varli­gaste felet med våra tex­ter: vi har inte gjort klart för oss vad vi vill säga innan vi bör­jar skriva.
Jag använ­der ingressen som en fristående sammanfattning/ingång. Och det är givetvis en sport att försöka komma ner på sex rader. Jag skriver aldrig ett prat­mi­nus och jag tycker att den bör vara utan utgån­gar.
Men ibland blir den till och med kortare än sex rader. Som den här om kvin­nomord:
De flesta kvin­nor gifter sig med män. Några gifter sig med gärn­ingsmän.
Sedan kom­mer det vik­tiga: efter ingressen måste man starta om igen! Då bör­jar artikeln och man måste anstränga sig lika mycket som med ingressen för att fånga läsaren. Jag kallar detta för “lill-ingressen”. Det är den som trycker ner läsaren i tex­ten, om uttrycket tillåts.
Chuck Berrys slagkraftiga gitarr-riff i introt till Johnny B Good (ingressen) måste givetvis föl­jas av det lika slagkraftiga öset som föl­jer sedan: “Deep down in Louisiana, cross the New Orleans…” (artikeln). Inte kan man sjunga “Man skall leva för varan­dra” efter en sådan ingress.
Vi har lärt oss att en ingress måste vara en krok som fån­gar läsaren. Man måste få in läsaren i tex­ten och allt hänger på den där snär­tiga och med hullingar försedda ingressen.
Men under­sökningar av läsar­vanor visar att läsandet sker i föl­jande ord­ning: bild, rubrik, bild­text, ingress.
Alltså den omhul­dade ingressen kom­mer först på fjärde plats, varav reportern bara kun­nat påverka den tredje i ord­nin­gen — i bästa fall. Men om nu läsaren gått igenom de tre första ste­gen och ham­nat i ingressen, så måste ju dessa ha varit allde­les utmärkta. Och då kan man inte sabba allt­ing med en medioker ingress. Den måste svara upp!
Så måste man tänka varje gång man skriver en ingress.

P.S. Lyssna gärna på Chuck Berrys ingresser, men de är gan­ska enformiga i läng­den. Variera!

Ingen glömmer ett gott slut

ALLT KRUT ingressen. Så brukar det vara för de flesta repor­trar.
Men tänk efter, inte många läsare åter­vän­der till den där bril­janta ingressen du skrev, men slutet är det sista de läser. Spara lite krut till det också.
För att lägga ihop två citat jag läst: Om inled­nin­gen kan vara en blixt som lyser upp sto­ryn, kan ett slut vara en brin­nande låga som lyser länge inom läsaren.
Bläd­dra igenom några tid­ningar och kolla hur tex­terna slu­tar. Då ska ni göra en snabb upp­täckt, näm­li­gen att de flesta slu­tar med ett prat­mi­nus.
Kan vara en bra utväg om dead­line när­mar sig allt för hastigt (vilket den alltid gör som bekant). Men det har blivit lite klichéar­tat.
Det kan vara bra, om det är ett bra citat som sam­man­fat­tar eller ger en väg ut. Det ger åtmin­stone reportern en väg ut och läm­nar sista ordet till den inter­vjuade.
Själv är jag en sån som helst vill ha sista ordet och det enda tillfälle där jag garan­terat kan få det är i min egen text. Där­för mis­sar jag säl­lan chansen. Jag brukar under researchen inte bara fråga mig var inled­nin­gen finns utan också om jag har något bra slut.
Det sägs att när K.J. Rowl­ing plan­er­ade sin Harry Potter-serie bör­jade hon med att skriva det sista kapit­let. Det är bra att veta var man ska landa.
Även om slutet är vik­tigt ska man inte slå knut på sig själv för att finna det. Om det inte finns något naturligt slut så okej, sluta med “Dom faller den 4 april”. Bät­tre att fimpa än att låta cig­a­ret­ten ligga och självdö i askkop­pen.
Ibland kan slutet bli lång­draget som en slud­drig mid­dagsta­lare. Man vinkar åt läsaren: “Adjö, nu är det snart slut. Ajö, ajö”. Håll-för-metoden är bra. Täck över sista menin­gen och se om slutet sit­ter där i stäl­let. Eller i menin­gen innan. Om ni ham­nar uppe i ingressen kanske ni ska fun­dera på om det inte är läge att skriva om från bör­jan.
Slutet ska vara dis­tinkt. Hellre ett pis­tol­skott än att rida bort i skymnin­gen. Det ska ha res­o­nans och eka i läsarens huvud långt efter att tid­nin­gen lagts ner.
Det ska lämna läsaren med en stark känsla eller något att fun­dera över eller bli förar­gad över eller ett glatt leende eller en tår.
Några slut­vari­anter:
* Slut cirkeln. Knyt ihop säcken genom att åter­vända till vad du skrev i inled­nin­gen. Det kan till och med vara samma ord.
Som Peter Englund i ett reportage från Irak i DN 2005 när han åkte en hel dag med en amerikansk pansar­bil. Han bör­jar i grynin­gen: Mörker. Borta över horison­ten hänger en brandgul aura. Det är Bag­dad. Och när de är till­baka i skymnin­gen avs­lu­tar han: Mörker. Borta över horison­ten hänger en brandgul aura. Det är Bag­dad.
* Framtid­sut­sik­ter. Låt läsaren gå vidare i sina tankar med vad som kan hända härnäst.
* Sam­man­fatta. Förstärk sto­ryns cen­trala tema.
Här ett exem­pel ur en egen text, om det tillåts. Under Knutby-rättegången vit­tnade Åsa Wall­dau i rättssalen med barn­flickan allde­les intill sig. Mitt tema i krönikan var hennes gåt­full­het,  var hon Kristi brud eller en häxa?
Åsa Wall­dau miste den där blodiga nat­ten i jan­u­ari sin lil­lasys­ter. I ett känslo­lad­dat ögonblick utbrast hon: ”Hur kunde någon skjuta henne? Hon var ju så fin. Hon var inte värd att behand­las på det här sät­tet!“
Strax därpå sträckte hon ut sin arm mot kvin­nan som satt intill henne. Och kra­made den hand som hål­lit i pis­tolen.
* Över­raska. Kom med något ovän­tat som du sparat till sist. I bästa fall något som vän­der his­to­rien som i en klas­sisk nov­ell.
* Lämna huvud­spåret. Låt till exem­pel någon biper­son dyka upp, som i en kort nyhet­s­text som Jan Ander­s­son skrev i GP efter en drama­tisk skot­t­loss­ning på ett café på Hisin­gen 2011. Han upp­täckte ett säll­skap som i en fly­ttpaus satt på en gräs­plätt och åt smörgåstårta.
De hörde också skot­t­loss­nin­gen men valde att fort­sätta med sina fly­t­tbestyr och säger nu att de vill äta i fred och helst inte bli störda.
Men fly­t­tar ni in eller ut?
- Vi fly­t­tar härifrån.“
Där satt ett citat­slut per­fekt.
Till sist ska vi komma ihåg att det är läsaren som har mak­ten. Läsaren kan välja vilket slut den vill. Genom att helt enkelt sluta läsa var som helst i tex­ten och bläd­dra vidare.
Men har skriben­ten en gång gett läsaren ett bra slut är chansen större att hen fort­sät­ter fram till belöningen.

Låt det bli dåligt

Skriver dåligt.

EN REPORTER med skrivkramp är det synd om. För det mesta skriver de flesta gan­ska snabbt, av rutin. Möjli­gen sit­ter man och sliter en stund med ingressen.
Men visst finns det tillfällen då man önskar att något hände, vad som helst, så att man slapp sitta med den här tröga his­to­rien som inte vill skriva sig.
Någon sa: ”Det finns inget som heter skrivkramp. Min farsa körde lång­tradare i fyr­tio år. Och aldrig någon­sin vak­nade han på mor­gonen och sa: Jag kan inte gå till job­bet i dag för jag har fått körkramp.”
Det finns många knep att komma igång. Ett är att bara skriva något, vad som helst. Hitta något i anteck­ningarna som man vet ska vara med någon­stans.
Det är näm­li­gen så väl ord­nat att skri­van­det inte är en envägsprocess, från hjär­nan till fin­grarna.
När man bör­jar skriva och ser orden på skär­men hän­der något. Infor­ma­tio­nen från det som växer fram på skär­men går till­baka in i hjär­nan och man får nya idéer och tankar om tex­ten som ska skri­vas.
Det är där­för för­fattare ibland säger att per­son­erna i roma­nen tar över och lever ett eget liv.
En annan bra metod för trögstar­tade är att sänka kraven. Man har kanske en bild av att detta ska bli en allde­les strå­lande text. Och inte säl­lan är det just när man har ett bra mate­r­ial som skrivkram­pen kan göra sig påmind.
Då gäller det att sänka kraven. Och då tänker jag på för­fattaren Sven Lindqvist som pratade om just detta på Gräv 98.
Så här sa han: “Så går jag till job­bet på mor­gonen och säger: Du är dålig Sven Lindqvist. Det är ditt jobb att vara dålig. Du måste vara dålig, du måste stå ut med att du är så dålig som du är. Där­för att om du inte står ut med det och skriver så här dåligt idag, så har du ingent­ing som kan bli bät­tre i mor­gon. Och ytterli­gare lite bät­tre på ons­dag. Och gudom­ligt på fredag! Försök nu att stå ut med din egen dålighet och skriv fastän det blir dåligt, för det blir det, det vet jag. Men sätt bara ner det på pap­peret allt det där dåliga du har så ska vi nog se vad vi ska göra med det en annan dag.”

NU HAR VI inte alltid en vecka på oss att skriva en text, men när man är så där plågsamt trögstar­tad kan det vara bra att skriva en första ver­sion som får bli så där rik­tigt dålig.
Själv är jag gan­ska lat till min natur. Där­för försöker jag alltid lura mig själv genom att först skriva in anteck­ningarna och kanske struk­tur­era dem lite.
Då är en stor del av tex­ten redan inskriven och det är bara resten kvar. Det är lättare att bear­beta en text än att skriva en helt ny på en blank skärm.
Alltså, tänk: ”Det här är bara ett utkast, det får vara dåligt.”