Malcolm Gladwell om jättens dilemma

Här är andra delen om den amerikanske för­fattaren och jour­nal­is­ten Mal­colm Glad­wells nya bok David & Goliath. Under­dogs, mis­fits and the Art of Bat­tling Giants.

VI UPPTÄCKER OFTA inte Davids möj­ligheter. Och Goliat? Hur ser vi på över­lägsen styrka och stora resurser? Att dessa egen­skaper också kan vara en nack­del?
Under andra värld­skriget bom­bade tyskarna Lon­don i det som kom att kallas Blitzen. Det var ett mis­stag. De trodde att ter­ror­bomb­ningarna skulle förstöra brit­ter­nas mot­ståndsvilja. Det blev tvärt om. De som dog var borta men de som kla­rade sig blev modi­gare än de någon­sin varit förut.
Farhå­gorna var stora bland befolknin­gen i Lon­don om vad som skulle hända dem när bomberna föll. Men bland det stora antal som över­levde blev lät­tnaden stor och gav en känsla av säk­er­het. Denna kon­trast mel­lan räd­sla och lät­tnad är mod­ets fader och moder. Nu hade de redan upplevt det värsta och upp­täckt att de klarat det.
Där­för ökade deras sam­man­håll­ning och stridsvilja.
Men brit­terna gjorde själva ett lik­nande mis­stag som tyskarna tret­tio år senare i Nordir­land. De trodde att det räckte med att vara en jätte.
I fal­let Nordir­land hand­lade det om legit­imitet. Engelsmän­nen gick i fäl­lan efter­som de hade över­lägsna resurser i sol­dater, vapen och erfaren­het som för­min­skade de rebeller de skulle bekämpa. De behövde inte bry sig om vad folket på Nordir­land ansåg om dem. De var ju ändå jät­ten.
De glömde det fak­tum att när en auk­toritet vill att vi andra ska hålla oss på plats beror det främst på hur de själva beter sig. Legit­imitetens prin­cip.
De brit­tiska sol­da­terna slog inte in dör­ren och genom­sökte en lägen­het, efter­som de ändå var jät­ten tog de alla lägen­heter på hela gatan. De bry­dde sig inte om opin­io­nen.
När lagen ska tilläm­pas utan legit­imitet kom­mer ingen lyd­nad. Det kom­mer olyd­nad. Det blir en back­lash. Det räcker inte med enbart styrka.
Den usla skat­te­moralen i Grekland är ett annat exem­pel på mak­tens bri­s­tande legitimitet.

NÄR VI SER JÄTTEN i Tere­bint­dalen dras våra ögon till man­nen med det stora svärdet och den blänkande rust­nin­gen. Mak­ten för­blindar. Där­för upp­fat­tar vi dessa kon­flik­ter fel, vi miss­förstår dem. Jät­tar är inte vad vi tror att de är. Samma kvalitet som ger dem styrka är ofta även käl­lan till deras svaghet.
Vi ser inte herde­po­jken som har mer styrka än vi kan föreställa oss, för det är en annan slags styrka än jättens.

På fredag del III: Kri­tiken mot Glad­wells trovärdighet

Malcolm Gladwell om underdogs

OM MAN SUMMERAR alla krig under de senaste 200 åren mel­lan stora mäk­tiga och mycket små län­der, hur ofta har de små vun­nit över de stora? Aldrig? En veten­skaplig under­sökn­ing visade att i näs­tan vart tredje krig vann de min­dre län­derna.
Och i de kon­flik­ter där de små län­derna inte kri­gade på kon­ven­tionellt sätt utan använde ger­il­latak­tik vann de i 63 pro­cent av fallen.
Var­för vin­ner inte alltid de till­synes över­lägsna? Vilka mekanis­mer får en under­dog att bli seg­rare? Detta sker ju fak­tiskt då och då, även i det lilla. En bas­ket­match till exem­pel.
Amerika­nen Vivek Ranadivé blev ombedd att vara tränare för sin tolvåriga dot­ter Anjalis bas­ket­lag. De bodde i Menlo Park i Sil­i­con Val­ley och laget bestod av småväxta flickor, döt­trar till datanör­dar. De var usla bas­ket­spelare. Laget, som hette Red­wood City, för­lorade varje match.
Ranadivé tack­ade ja, trots att han aldrig sysslat med bas­ket förut. När han sett några matcher för­bryl­lades han över hur bas­ket spelades. När ett lag lagt bollen i mot­stån­darens korg sprang det till­baka för att försvara sin egen korg. Så höll det på. Fram och till­baka.
Efter att ett lag vun­nit poäng ska enligt reglerna mot­stån­dar­laget starta spelet igen med ett utkast från kortlin­jen inom fem sekun­der. Sedan har de tio sekun­der på sig att passa bollen vidare till andra lagets försvarszon.
Var­för spelade svaga lag på de bät­tre lagens vil­lkor, frå­gade sig Ranadivé och beslu­tade sig för att inte spela på det kon­ven­tionella sät­tet. Han bestämde sig för att hans lag skulle spela man-mot-man med press på mot­stån­darna över hela banan. Hela matchen.
Nor­malt står försvararen bakom mot­spelaren men Ranadi­vés flickor spelade ett extremt aggres­sivt, och risk­ablare, presspel och stod fram­för. Det gav resultat.

RANADIVÉS TAKTIK blev ett exem­pel på hur en nack­del kan för­vand­las till en fördel. Om detta fenomen hand­lar den amerikanske för­fattaren och jour­nal­is­ten Mal­colm Glad­wells nya bok David & Goliath. Under­dogs, mis­fits and the Art of Bat­tling Giants (Allen Lane).
Glad­well, som bland annat är medar­betare i The New Yorker, har tidi­gare skrivit best­sellern Tip­ping point om vilka mekanis­mer som lig­ger bakom en utveck­ling som plöt­sligt vän­der. Och boken Blink hand­lar om intu­itio­nen, vår för­måga att avläsa kom­plicer­ade sit­u­a­tioner och på ett ögonblick fatta snabba beslut som är baser­ade på mycket lite infor­ma­tion.
Time mag­a­zine har utsett Mal­colm Glad­well till en av världens 100 mest infly­telserika per­soner. Man kan säga att Glad­wells skri­vande är ett angrepp på kon­ven­tionellt tänkande. Han dyker ner i våra förut­fat­tade meningar och ser när någonting är mer kom­plext än det ser ut att vara. Han rör sig förbi de impul­siva svaren till dju­pare ana­lytiska bedömningar. En vik­tig jour­nal­is­tik som av dagens utveck­ling inom massme­dierna att döma inte verkar ha framti­den för sig.
Den här gån­gen hand­lar det alltså om vissa män­niskors för­måga att vända sina begrän­sningar till att bli en fördel — och om vår grund­mu­rade upp­fat­tning att det stora och över­lägsna alltid är stort och över­lägset. David & Goliath är en bok om vad som hän­der när van­liga män­niskor kon­fron­terar jättar.

VI KÄNNER ALLA his­to­rien om David och Goliat. Hur den lille beseg­rar den store.
Deras kamp utspelade sig på 900-talet f.Kr. Fil­istéerna och israel­erna stod med var sin armé på kullarna vid Tere­bint­dalen. Ingen av arméerna vågade gå ner i dalen och blotta sig.
Första Samuel­bo­ken (17) i Gamla tes­ta­mentet berättar:

Ur fil­is­teer­nas led steg då fram en tvekamp­skämpe som hette Gol­jat från Gat. Han var tre meter lång och bar en hjälm av brons och ett har­nesk med brons­fjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och en bron­ss­abel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom, och spet­sen, som var av järn, vägde över sju kilo. Fram­för honom gick hans sköldbärare.”

Israel­erna upp­manades att sända ner en kri­gare att möta Goliat i en avgörande strid. Ingen vågade. I fyr­tio dagar steg Goliat fram men israel­erna var skräck­slagna.
En spenslig fåra­herde från Betle­hem som hette David fick höra att belönin­gen till den som beseg­rade Goliat var kung Sauls dot­ter. Han erb­jöd sig att slåss och förk­la­rade att han hade beseg­rat både lejon och björnar som försökt att ta hans får. Kung Saul ville att han åtmin­stone skulle bära krigsmunder­ing och svärd men David tyckte det var för tungt.
Han tog upp fem släta ste­nar ur en bäck och lade i sin ränsel. Så gick han ner för att möta Goliat. När denne såg den lille gossen med sin stav tog han det som en förolämp­n­ing och hånade David.
Det slog aldrig Goliat att stri­den kanske skulle utkäm­pas på helt andra vil­lkor än dem han kände: närstrid man mot man. David valde att bekämpa Goliat på samma sätt som han stridit mot de vilda djuren: som en projektil-krigare.
Han stop­pade en sten i sin läder­slunga och svin­gade iväg den rakt mot Goli­ats panna. Jät­ten föll och David sprang fram och högg av Goli­ats huvud med dennes svärd. Den fil­istén­ska armén fly­dde.
Glad­well cit­erar en expert på bal­lis­tik som räk­nat ut att ste­nen som träf­fade Goliat kom emot honom med en fart av 34 meter i sekun­den, till­räck­ligt för att den skulle krossa hans skalle.

SAGAN OM DAVID och Goliat är tre tusen år gam­mal men än idag gör vi samma felbedömningar som kung Saul gjorde. Vi glöm­mer his­to­riens lär­dom: att de kraft­fulla och starka inte alltid är vad de verkar vara. Och att underdog-känslan kan förän­dra män­niskor på ett sätt som vi ofta inte lyckas inse. Den under­lägsne kan spela efter reglerna eller följa sin egen instinkt.
Vivek Ranadivé gjorde det senare med sina bas­ket­flickor. Den sten­hårda presstak­tiken med­förde att mot­spelaren som skulle kasta ut bollen inte hade någon att spela till och fick panik. Fem sekun­der gick snabbt och Red­wood City fick bollen.
Om mot­stån­darna lyck­ades kon­cen­tr­erade sig Ranadi­vés flickor på den andra dead­li­nen på tio sekun­der. Red­wood City över­raskade alla andra mycket spel­s­kick­li­gare lag och gjorde enkla poäng gång på gång. De kunde leda med 12–0.
Ranadivé hotades med stryk av de andra trä­narna som inte hit­tade något motmedel. The Red­wood City Press var extremt slit­samt. Laget trä­nade enbart kon­di­tion, tekniskt skulle de ändå aldrig komma i kapp.
Var­för spelade inte alla lag på det viset? Där­för att man måste vara des­perat. Du måste vara så dålig att du inte har något val. Du är ställd mot väggen. Det var därifrån som lagets järnvilja och atti­tyd kom.
Red­wood Citys svaghet, att inte kunna drib­bla, passa och skjuta, gjorde deras vin­narstrategi möjlig. Flick­o­rna lärde sig att hårt arbete kan slå skick­lighet och att det kon­ven­tionella är till för att utmanas.
Ranadivé var en under­dog och det gav honom fri­het att pröva det andra inte hade tänkt på. Han hade inte heller någon pres­tige investerad i bas­keten. Det var den ovän­tade fri­heten som kom­mer från att inte ha något att förlora.

GLADWELL GER ETT annat exem­pel på hur ett hand­ikapp kan vän­das till en fördel: dyslexi.
Dyslek­tiker läser mycket långsamt. Som barn kan de se sina klasskam­rater lära sig läsa medan de själva inte rik­tigt förstår. Det kan leda till dåligt självförtroende och depres­sion. Många dyslek­tiker klarar inte av att kom­pensera för sitt funk­tion­shin­der. Men det kan i bästa fall tvinga fram en utveck­ling av färdigheter som annars hade legat vilande. Det är ett anmärkn­ingsvärt stort antal framgångsrika entre­prenörer som är dyslek­tiker. Ing­var Kam­prad, Steve Jobs, Steven Spiel­berg och de andra lyck­ades, inte trots, utan tack vare att de hade dyslexi. De lärde sig något under sin kamp som visade sig skapa stora förde­lar.
De var tvungna att vara mycket välor­gan­is­er­ade, goda lyssnare och fören­kla alla frå­gor ner till basic. De var vana vid miss­ly­ckan­den och vil­liga att ta sociala risker. Vad man lär sig av nöd­vändighet är mer kraft­fullt än lärande som kom­mer enkelt, skriver Glad­well.
Entre­prenörer måste vara öppna, de måste kunna se saker som andra inte ser och vilja utmana sina egna förut­fat­tade meningar.

Del II på onsdag.

En krönikas melodi

Den sjun­gande krönikören.

I SÖNDAGENS God­mor­gon, världen intro­duc­er­ade Ulrika Knut­son en ny genre: den sjun­gande krönikan. Den hade inslag av både skillingtryck och Bell­man.
Det var ett gott grepp. En krönikör måste bjuda på sig själv. Det lig­ger i själva krönikans kärna att för­fattaren är per­son­lig.
Ulrika Knut­son kan gen­ren. Här några andra exem­pel från samma radio­pro­gram.
1) För några år sedan berät­tade hon om ett besök i Bask­ien, när hon råkade hamna på en restau­rang där ett bröl­lop skulle firas. Hon drogs in i fes­ten och det var livligt och trevligt.
Först efteråt fick hon reda på att säll­skapet till­hörde den ter­rorstäm­plade organ­i­sa­tio­nen ETA. Skrat­tet fast­nade i halsen och nu kom hon in på det som var hennes egentliga ämne, ter­ror­ism.
Detta är ett van­ligt och mycket tack­samt grepp i krönike­bran­schen: man utgår från någon per­son­lig hän­delse som för vidare in i ett större ämne.
2) Under Knutby-rättegången beskrev Ulrika Knut­son för­sam­lin­gen i den lilla byn utifrån tak­mål­ningarna i Knutby medeltid­skyrka, där Kristi brud är avbil­dad. (Att jag sedan stal idén till en egen krönika kan väl vara för­låtet.)
Bra grepp: bege sig bort från hän­delser­nas cen­trum för att få per­spek­tiv.
3) I sep­tem­ber tog Knut­son upp det då aktuella ämnet om Lars Vilks besök på en rasistkon­fer­ens i New York. Men hon stan­nade inte bara där, hon vidgade ämnet till andra lik­nande aktuella hän­delser: den för­fal­skade enkro­nan med kun­gasatir och nal­larna över Vit­ryssland.
Inte nog med detta, hon gav även per­spek­tiv bakåt till andra kon­tro­ver­siella konstnärs-personer som Dan Wol­gers och Lars Hillers­berg och hans tid­ning Puss.
Bra grepp: en skick­lig krönikör kom­menterar inte bara en aktuell hän­delse utan ser också tren­der och ger sam­man­hang och per­spek­tiv.
Allt detta och mer där­till behärskar krönikör­sproff­set Ulrika Knut­son. Hon vet dessu­tom att en bra krönika ska det sjunga om.

Goda råd från Woodward

Bob Wood­ward

DEN AMERIKANSKE jour­nal­istle­gen­daren Bob Wood­ward är vid 70 år fyllda fort­farande en av de mest infly­telserika poli­tiska repor­trarna i USA. Han är fort­farande knuten till Wash­ing­ton Post, tid­nin­gen han varit tro­gen sedan 1971.
Wood­ward har sedan Watergate-avslöjandet skrivit fem­ton böcker. Den senaste kom i fjol och är en hård­hänt granskn­ing av pres­i­dent Oba­mas första pres­i­dent­pe­riod, The Price of Pol­i­tics.
Nyli­gen var han på Poyn­ter Insti­tute och delade med sig av sina råd. Insti­tutets Roy Peter Clark noterade:

 • Målet är fort­farande att bistå läsarna med “den bästa möjliga ver­sio­nen av sanningen”.
 • BW bekla­gar “e-mail research”. Hans egen mest kraft­fulla research­me­tod är att dyka upp.
 • Den bästa tiden att knacka på dör­ren hos en fyrstjärnig gen­eral som vägrat ta emot sam­tal, är 20:17 — på en tisdag.
 • När denne gen­eral öpp­nade dör­ren och såg Wood­ward stå på tröskeln, frå­gade han: “Håller du fort­farande på med den här skiten?”.  Sedan bjöd han in honom.
 • BW får folk att prata genom att över­tyga dem om att han är gen­uint intresserad av vem de är och vad de bryr sig om.
 • För att få möta pres­i­dent George W. Bush skick­ade BW ett brev på 22 sidor där han redogjorde för sina syften med intervjun.
 • Han letar alltid efter bevis: möten, beslut, min­nen, dag­böcker och älskar män­niskor som anteck­nar under möten.
 • Även om han anteck­nar under en inter­vju finns en “bevis­lig ren­het i en band­spelare”. Vid vik­tiga inter­vjuer använ­der han två bandspelare.
 • Han använ­der två par­al­lella anteck­ningar, en för män­niskor, en för kro­nologi. De senare blir stom­men i berättelsen.
 • BW och Carl Bern­stein sålde sitt Watergate-material till Uni­ver­sitetet i Texas för fem miljoner dol­lar– “där­för bör man spara på allt”.
 • Och ja, han har även sett fil­men Deep Throat.

Dave Berry om hur artiklar blir till

EN AV MINA favoritkåsörer är Dave Berry som i många år skrev i The Miami Her­ald. Han slu­tade för flera år sedan men tid­nin­gen fort­sät­ter att pub­licera hans gamla kåserier.
Han hade väl sitt på det torra efter att ha varit syn­dik­erad i 500 tid­ningar, alltså att få betalt för samma kåseri 500 gånger (något att tänka på för Johan Hake­lius som skriver i 500 sven­ska tid­ningar, men olika tex­ter).
Dave Berry har fort­satt skriva barn– och ung­doms­böcker och kom nyli­gen med sin första roman, Insane City.
Jag hit­tade ett klipp från 2003 där han tar upp det låga förtroen­det för jour­nal­is­ter som finns i samhäl­let. Det är lägre än bil­försäl­jare, kid­nap­pare, Hitler och “flight-utrop på fly­g­platser”. Men ändå bät­tre än advokater.
En läsare undrar var­för artik­lar i ämnen han kan ofta är behäf­tade med så många fel. Dave Berry förk­larar hur det går till på en tid­ning.
Först sam­lar reportern in infor­ma­tion genom att inter­vjua män­niskor där cirka 35 pro­cent blir rätt cit­erat. Artikeln skrivs sedan och läm­nas till en deskredak­tör som ogillar repor­trar efter­som de får lämna huset ibland medan deskredak­tören måste vara kvar i tid­ning­shuset och dricka dåligt kaffe.
Sedan hän­der föl­jande enligt Berry: “Deskredak­tören upp­täcker att reportern gömt det vik­ti­gaste i sto­ryn i fjor­tonde sty­cket som redak­tören nu försöker fly­tta med “klipp och klis­tra”- kom­man­dot, vilket resul­terar i att artikeln försvin­ner in i en annan dimen­sion. Detta delvis beroende på att redak­tören, pre­cis som alla andra jour­nal­is­ter, har datorkun­skaper som en kål­rot, men också på grund av att det nya skrivpro­gram­met har några “bug­gar” som ett resul­tat av att det blivit installerat av en lägsta-budet-försäljare vars senaste jobb var att serva Femkampsspel på ett nöjes­fält.“
Ja, sedan vet vi hur det brukar gå. Redak­tören och reportern, som nu hatar varan­dra, skriver ihop artikeln från min­net och läm­nar sedan över den till den grafiske illus­tratören som kapar text som är i vägen för den stora läsarvän­liga grafiken, som egentli­gen skulle illus­tr­era en helt annan his­to­ria i hel­gbi­la­gan.
Så kan det gå, åtmin­stone när en kåsör beskriver verk­ligheten. Den kanske inte är helt sann. Men roligare.